5 ก.พ.58 รับเสด็จ ร.ร.ตชด.บำรุงที่ 112 (40 รูปภาพ)
5 ก.พ.58 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ร.ร.ตชด.บำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่