ร.ต.ต.มงคล ปัญญา
ครูใหญ่
0861180714

ด.ต.สมชาย ศรีคำตุ้ย
ผู้ช่วยครูใหญ่

จ.ส.ต.คณิตศร  วิบูลโอฬาร
(เผ่าอาข่า)

ส.ต.อ.คมสันต์ ศรีเมือง
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.ชญาสิทธิ์ วิริยะอุสาหการ
(เผ่าเมี่ยน)

       
ส.ต.ท.ประกาศิต บุญยัง
(เผ่าไทยใหญ่)

ส.ต.ท.หญิง วิไลวัลย์ โซคากุ
(-)

ส.ต.ต.หญิงมนตรา วิเศษยิ่งไพศาล
(ผ่าอาข่า)

นายบูชา แซ่หมี่
(เผ่าลีซู)

นางสาวณัฐณิชา แซ่มี่
เผ่าลีซู)
 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่า ลีซู ประมาณ ๘๐% และ ผ่าอาข่า ประมาณ ๒๐ %
ประวัติ
                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านดอยล้าน  หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พิกัด NB ๕๙๒๘๙๒  อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ประมาณ ๒๐  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร
                     เดิมราษฎรบ้านดอยล้านไม่มีโรงเรียนให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ  เนื่องจากอยู่ห่างไกลความเจริญเส้นทางสัญจรไปมาลำบากซึ่งเป็นภูเขาสูงและป่าทึบ การเดินทางจะต้องเดินเท้าจากตัวอำเภอจนถึงหมู่บ้านใน ขณะนั้น เมื่อ  ๑  มกราคม  ๒๕๐๓  หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๕๐๖  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย     สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายเขต ๕ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว  ได้ร่วมกับราษฎรชาวเขาเผ่าลีซอ  บ้านดอยล้านสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน  ๑  หลัง ตัวอาคารเป็นไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  และได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๓ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา   ปีที่  ๑  มีนักเรียนจำนวน ๔๕  คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน  ๒  นาย  โดยมี โดยมี  สิบตำรวจเอก  แก้ว  สุขยิ่ง  เป็นครูใหญ่คนแรก โดยตั้งชื่อว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่  ๔๑
                     ปี  ๒๕๐๕  ราษฎรบ้านดอยล้านร่วมกับ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  ๕ ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนจาก ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มาสร้างใหม่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในที่ตั้งปัจจุบันโดยสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร กว้าง ๔  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  ( หลังคามุงสังกะสี )  จำนวน  ๑  หลัง
                    ปี  ๒๕๑๗  คณะอาจารย์และนักศึกษา โครงการอาสาสีลม โรงเรียนพานิชยการสีลม  กรุงเทพฯ  นำโดย  อาจารย์นิคม  ณ วิเชียร  และอาจารย์ประสิทธิ์  อินบางยาง  ได้บริจาคเงิน  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท      (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ จำนวน ๕,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   รวม  ๑๐๕,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)ผ่านสำนักพระราชวัง  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง  ๒  ห้องเรียน  และบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง
                    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน”
                    เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศ
                    ปี  ๒๕๓๔  คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  กรุงเทพฯ  ได้สร้างอาคารเรียน  จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๘ ห้องเรียน และห้องน้ำ ๑ หลัง มูลค่า ๔๑๖,๓๗๘  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
                    นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๘ โครงการ คือ
 
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
                   
เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๓๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการพระราชดำริทั้ง  ๗  โครงการ และทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ “ไพศาลทักษิณ”  จำนวน ๑ ต้น (ครั้งที่ ๑)
                   ปี ๒๕๓๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้านได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร  รวมดำเนินการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ
                   เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ      ( ครั้งที่ ๒ )
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
๑๓

ป.๑

ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
๑๑
รวม
๓๕
๒๔
๔๙
คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
ด.ช.วิทยา  
จินดาการะเกด
ประธาน
ด.ญ.บูยุง 
มาเยอะ
รองประธาน
ด.ช.อาโย๊ะ 
เชเกอ
รองประธาน

ด.ช.นำพล 

แซ่มี่
กรรมกการ
ด.ช.งามพล 
สวัสดีชัยกุล
กรรมการ

ด.ช. ธีรพล 

แซ่จ๋าว

กรรมการ
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายอิสรพงษ์
ศรีตอน 
ประธานคณะกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภชัย
แซ่ย่าง
รองประธานคณะกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอายี
แซ่ย่าง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชายแดน
รัตนานิพนธ์
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายวรพล
สวัสดีชัยกุล
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายไมตรี
แซ่งย่าง
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
พระสุชาติ
ปิยชาโต
กรรมการ
ผู้แทนศาสนา
ด.ต.บุญวิวัฒน์
จานแก้ว
กรรมการ
ผู้แทนครู
ร.ต.ต.มงคล
ปัญญา
กรรมการ/เลขานุการ
ผอ.โรงเรียน
ข้อมูลประชากรหมู่บ้าน/รายชื่อผู้นำ
                            บ้านดอยล้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๖๘๗ คน ชาย ๓๒๓ คน หญิง ๓๖๔ คน จำนวน ๑๕๒ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญเป็นชาวไทยภูเขาเผ่า ลีซู ประมาณ ๘๐% และ เผ่าอาข่า ประมาณ ๒๐ % นับถือศาสนา พุทธ, คริสต์, และ ผีบรรพบุรุษ
การประกอบอาชีพ
                            ร้อยละ 80 % ของประชากร มีอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๒๐% มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
ผู้นำหมู่บ้าน
นายอิสรพงษ์
ศรีตอน
ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายวันชัย
จเรพนาเวศ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
นายเพชร
วนาคงอมร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
นายรังสี
รัตนานิพนธ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
นายวรพล
สวัสดีชัยกุล
อบต.
 
นายเฉลิม
ตามี่
อบต.
 
 
 

ผู้นำศาสนา

                             นายอาซาโบ แซ่มี่

ผู้นำตามธรรมชาติ

นายสมคิด
แซ่จู
นายวรวิทย์
แซ่ลี้
   
หน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการตามแผนงาน ๘ โครงการ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, สำงานเกษตรอำเภอแม่สรวย, สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย, สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย
๒.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอยช้าง
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สำนักพระราชวัง
๕.โครงการส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย, สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๖.โครงการฝึกอาชีพ
ศูนย์การเรียนรู้นอกเรียนจังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย
๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอยช้าง
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ลำดับ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ปีการศึกษาที่ไดัรับทุน
สถานภาพการศึกษา
๑.
นายชาติชาย
จินดากรเกต
๒๕๓๙
จบการศึกษาระดับ ป.ตรี (ประกอบอาชีพ) (อบต.ห้วยชมภู)
๒.
นายปิยพงษ์
แซ่ลี
๒๕๔๑
มัธยมศึกษปีที่ ๓ (ประกอบอาชีพ)(รับจ้าง จ.เชียงใหม่)
๓.
นางสาว รจนา
แมวป ่า
๒๕๔๒
มัธยมศึกษปีที่ ๓ (ประกอบอาชีพ)(รับจ้าง จ.เชียงใหม่)
๔.
นางสาว ดวงใจ 
สถิตธรรมพนา
๒๕๔๓
ปวส. (ประกอบอาชีพ)
๕.
นางสาว อำไพ 
ตามี่
๒๕๕๔
ปริญญาตรี (มชร.)
๖.
นาย ไพโรจน์ 
ตระการพัฒนา
๒๕๔๖
มัธยมศึกษปีที่ ๔(ออกกลางคัน) (วาวีวิทยาคม)
๗.
นางสาวประนอม ู
แซ่จู
๒๕๔๗
ปริญญาตรี (มชร.)
๘.
นางสาววาสนา
แซ่ลี้
๒๕๔๘
ปริญญาตรี (มชร.)
๙.
นางสาวหมี่เบีย 
อาซอง
๒๕๔๘
ปริญญาตรี (มชร.)
๑๐.
นายอาซะ 
เชอหมี่
๒๕๔๙
มัธยมศึกษปีที่ ๔ (ศสจ.)
๑๑.
นายบูชา  
แซ่จู
๒๕๕๐
มัธยมศึกษปีที่ ๓ (ศสจ.) (ออกกลางคัน)
๑๒.
นายอาชา 
แซ่จู
๒๕๕๑
มัธยมศึกษปีที่ ๔ (ศสจ.)
๑๓.
นายสมศักดิ์ 
อาซอง
๒๕๕๑
มัธยมศึกษปีที่ ๔ (ศสจ.)
๑๔.
นายเอนก 
จูเปาะ
๒๕๕๒
มัธยมศึกษปีที่ ๓ (ศสจ.)
๑๕.
เด็กหญิงวันเพ็ญ
แซ่จ๋าว
๒๕๕๓
มัธยมศึกษปีที่ ๒ (ศสจ.) (ออกกลางคัน)
๑๖.
เด็กหญิง ศศิวิมล
๒๕๕๔
มัธยมศึกษปีที่ ๑ (ศสจ.)
 
 
 
 
เส้นทาง
กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
แยกไป อ.แม่สรวย
67
กม.
แยกไป อ.แม่สรวย
-
บ้านตีนดอย
27
กม.
บ้านตีนดอย
-
ร.ร.ตชด.บ้านดอยล้าน
17
กม.
สภาพถนน
 

เป็นถนนลาดยาง   837           กม. เป็นทางดิน     13        กม.    รวมระยะทาง     850          กม.
ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32 ประมาณ        1.36     ชั่วโมง

หมายเหต
 

สามารถใช้รถยนต์เดินทางขึ้นโรงเรียนได้สะดวก ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

********แก้ไขเมื่อ 14 ส.ค.2556
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com