พ.ต.ต.กิตติคุณ ช่างเขียน
ครูใหญ่

0811129286

ด.ต.นิคม ไชยากุล
ผู้ช่วยครูใหญ่

จ.ส.ต.สมควร สามัคคีธัญญา
ผู้ช่วยครูใหญ่

จ.ส.ต.ศรพงษ์ วัฒนาฟุ้งเจริญ
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.หญิง จินตนา คำผัด
ครูผู้สอน

       

ส.ต.ท.หญิง สุนิสา คำดี
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.เอกพงษ์ กิตติขจรไพศาล
ครูผู้สอน

ส.ต.ต.หญิง กัญจนา หัสมณีนิล
ครูผู้สอน

 

       
   

นางไพลิน ไชยากุล
ผดด.

นางสาวแพรทอง แซ่ลี
ผดด.

   
   
 
ประวัติ
                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่บ้านห้วยส้านลีซอ หมู่ที่ ๑  ตำบลห้วยชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  พิกัด  NB ๖๓๑๙๒๓  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  ๓๒  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ๓๒  กิโลเมตร
                     เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ นายเลาซี่ แสนเซ้า ผู้ใหญ่บ้านห้วยส้านลีซอ พร้อมกับราษฎรในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๕ ห้องเรียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร และได้เดินทางไปพบร.ต.อ.กู้ศักดิ์ อาสาสรรพกิจ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อขอครูตำรวจตระเวนชานแดนมาทำการสอน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗ ได้ส่งตัว ส.ต.ท.เกษม เวียงนาค มาจัดทำข้อมูลและดูแลสิ่งปลูกสร้าง
                     เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๑ คน ชาย ๓๖ คน หญิง ๓๕ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ป.๕ มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน ๔ นาย โดยมี ส.ต.ท. เกษม เวียงนาค เป็นครูใหญ่คนแรก และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยส้านลีซอ”
                     เมื่อวันที่ ๑๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๓๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพ ฯ ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๕ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อเสร็จได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต”
                     เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้มาทำการสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขนาด ๖ x ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๖ สหกรณ์การเกษตร อำเภอเมืองเชียงราย ได้มาทำการก่อสร้างอาคารสหกรณ์ ขนาด ๓.๗ x ๑๗.๗๕  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง
                     เมื่อเดือน เมษายน ๒๕๓๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้มาทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้ทำการขุดบ่อปลา ขนาด ๖x ๑๑ เมตร จำนวน ๑ บ่อ
                    นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ได้ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน ๗ โครงการคือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๗ โครงการ ทรงปลูกต้นลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ จำนวน ๑ ต้น (ครั้งที่  ๑)
                     เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ ประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย มาสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ปี ๒๕๓๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในถิ่นทุรกันดาร     รวมดำเนินการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ
                     เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๒ ได้มาสร้างบ้านพักครู ขนาด ๔ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักศึกษามาสร้างอาคารเรือนพยาบาล ขนาด ๓ x ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนเชียงรายบริหารธุรกิจ นำนักศึกษามาสร้างเรือนตัดผม ขนาด ๓ x ๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๒ ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย มาสร้างบ่อซีเมนต์วงกลม ขนาด ๔ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ บ่อ
                     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ นายกิตติ อิธิภากร มาสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่บนบ่อปลา ขนาด ๘ x ๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพ ฯ นำนักศึกษามาสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ห้องสมุด) ขนาด ๕ x๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ โครงการรุ่งอรุณแสงทองแด่น้องชาวดอย มาสร้างอาคารหอพักนักเรียนบ้านไกล ขนาด ๕ x ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู สร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาด ๑.๕ x ๑๐ เมตร จำนวน ๖ ห้อง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
                     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                     เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๕ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มาสร้างอาคารสหกรณ์ ขนาด ๖ x ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕ ประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย มาสร้างบ่อปลาแบบกระเบื้องโค้ง ขนาด ๑ x ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ บ่อ
 
 
 
 
 
เส้นทาง
กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
แยก ไป.อ.แม่สรวย
67
กม.
แยก ไป อ.แม่สรวย
-
ป้อมยามตำรวจ
 3
กม.
ป้อมยามตำรวจ
-
บ้านห้วยส้านพับพลา
4
กม.
บ้านห้วยส้านพับพลา
-
ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต
 9
กม.
อำเภอเมืองเชียงราย
-
ร.ร.ตชด.เทคนิคดุสิต
32
กม.
สภาพถนน
 

- เป็นถนนลาดยาง    816        กม. เป็นทางดิน      6          กม.รวมระยะทาง        822         กม.

  - ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32 ประมาณ    1.10      ชั่วโมง
หมายเหต
 

- สามารถใช้รถยนต์เดินทางขึ้นโรงเรียนได้สะดวก ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

  - (หากฝนตกหนักรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถขึ้นได้จะต้องเดินเท้า)
  - พิกัดสนาม ฮ.NB.631923,NB. 636920, NB.629923
 
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com