พ.ต.ท.สมาน กลิ่นอุทัย
ครูใหญ่
0871840506

ด.ต.อติเทพ สง่าแรง
ผู้ช่ววยครูใหญ่

จ.สต.สุริยา ตระกูลทรนง
(เผ่าอาข่า)

ด.ต.บุญวิวัฒน์ จานแก้ว
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.หญิง วาสนา วิเศษเจริญศรี
(เผ่าอาข่า)

       
ด.ต.หญิง ดาริกา ปัญญาเตียม
(เผ่าอาข่า)

ส.ต.ท.ภาคี คำแก้ว
(เผ่าไทยใหญ่)

ส.ต.ต.ทรรทรานนท์ วิเศษเพิ่มทรัพย ์
(เผ่าอาข่า)

นางศิวพร วิบูลชนะวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก

   

น.ส.ภัทรสุดา ตระกูลทรนง
(เผ่าอาข่า)


   
       
 
ประวัติ
                    
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๘  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านจะลอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิกัด NC ๘๑๕๔๗๘   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร
                     เดิมราษฎรบ้านจะลอ มีการจัดการศึกษา  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย เป็นการจัดการศึกษาแบบชุมชนในเขตภูเขา มีอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ มีครูทำการสอน ๒ คน คือนายกล้า  พวงนาค และ นางสาววันเพ็ญ  จิตต์ประสาน มีนักเรียน ๒๗  คน นักเรียนชาย ๑๓ คน   นักเรียนหญิง ๑๔ คน
                     ปี   ๒๕๓๑   รัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งแผนงานโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๓๑– ๒๕๓๓ และได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับผิดชอบแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของโครงการพัฒนาดอยตุง โดยการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น จำนวน ๑ แห่ง      ในพื้นที่ของโครงการฯ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มอบหมายให้ พล.ต.ต. โกวิท  วัฒนะ ผู้บังคับการตำรวจตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ ๓๒ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำการสำรวจ  หมู่บ้านในพื้นที่ของโครงการ และได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านจะลอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ไร่      อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงราย เพื่อขอใช้สถานที่ร่วมเปิดทำการสอนนักเรียนในภาคปกติ และได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ฯ ให้เข้าไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้
                     วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  ได้จัดส่ง สิบตำรวจเอกสมชาย กาละวงศ์ เข้าไปร่วมทำการสอนกับครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
                     ต่อมาหม่อมหลวง ปิลันธน์  มาลากุล ณ อยุธยา รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านจะลอ ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร  หมู่บ้านดังกล่าว มีความยากจน สถานศึกษาก็คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จึงได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงทราบ
                     วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๒ คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙ โดยมีหม่อม กอบแก้ว  อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุมมีมติอนุมัติเงิน จำนวน ๒,๖๐๕,๕๒๔ บาท (สองล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๓ หลัง, อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง, บ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง, ห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง ถังเก็บน้ำ จำนวน ๑ ถัง
                     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้ขออนุมัติใช้พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จำนวน ๒๑ ไร และได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๒ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเห็นชอบ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศได้แต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๒
                     วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ พลตำรวจเอก แสวง  ธีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตำรวจ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน การก่อสร้างดำเนินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑  กันยายน ๒๕๓๓
                     วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๔  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนสังวาลย์วิท ๘”
                    
                    
                    เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนสังวาลย์วิท ๘ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและได้ทรงปลูกต้นลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ จำนวน ๑ ต้น
                     ปี ๒๕๓๙ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๘ ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร รวมดำเนินการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ
                     เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                     เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ ครั้งที่ ๓)
                    ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ ครั้งที่ ๔)
 
  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม

  อนุบาล ๑

  ๑๓
  ๒๒

  อนุบาล ๒

  ๑๔
  ๑๑
  ๒๕
  ประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๑๒
  ๒๐
  ประถมศึกษาปีที่ ๒
  ประถมศึกษาปีที่ ๓
  ประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๑๐
  ประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๑๖
  ประถมศึกษาปีที่ ๖
  ๑๐
  ๑๘
  รวม
  ๕๖
  ๖๘
  ๑๒๔
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  ๑. นายวุฒิชัย 
  วิบูลพันธ์ทิพย์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ประธานกรรมการ
  ๒. นายรัชพล 
  วิเศษเพิ่มพร
  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กรรมการ
  ๓. นายธงชัย 
  วิบูลความดี
  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  กรรมการ
  ๔. นายยุรนันท์
  วิบูลโอฬาร
  กรรมการผู้แทนศาสนา
  กรรมการ
  ๕.นางจริยา
  วิเศษศรีวิโรจน์
  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  กรรมการ
  ๖. นายณัฐดนัย
  วิบูลนิติธรรม
  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  กรรมการ
  ๗. นายสุรชัย
  วิบูลชนะวงค์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  กรรมการ
  ๘.ด.ต.อติเทพ
  สง่าแรง
  กรรมการผู้แทนครู
  กรรมการ
  ๙.ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์
  จิตวิจารณ์
  ครูใหญ่โรงเรียนสังวาลย์วิท ๘

  กรรมการ   และเลขานุการ

  ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริฯ ๘ โครงการ
  ๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (การเลี้ยงสัตว์
  จ.ส.ต.สุริยา ตระกูลทรนง
  ๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  จ.ส.ต.สุริยา ตระกูลทรนง 

  ๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

  จ.ส.ต.สุริยา ตระกูลทรนง 

  ๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ส.ต.ท.ภาคี คำแก้ว 
  ๕. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ส.ต.ท.ภาคี คำแก้ว 

  ๖. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

  ส.ต.ท.ทรรทรานนท์ วิเศษเพิ่มทรัพย์  

  ๗.โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
  ด.ต.หญิงดาริกา ปัญญาเตียม 

  ๘. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ส.ต.ท.หญิงวาสนา วิเศษเจริญศรี และ ส.ต.ท.ภาคี คำแก้ว

  ข้อมูลหมู่บ้านบริการ

  หมู่บ้านจะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีประชากรทั้งหมด ๔๘๗ คน  โดยมีนายวุฒิชัย วิบูลพันธ์ทิพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  นายประกอบ
  ยศเสถียร
  นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง
  นายไคซึง
  แซ่ฮ่อ
  กำนันตำบลแม่ฟ้าหลวง
  นายวุฒิชัย
  วิบูลพันธ์ทิพย์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐
  นายอภิสิทธิ์
  วิบูลศรีกิตติ
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ฝ่ายปกครอง
  นายวิชัย
  วิเศษเพิ่มทรัพย์
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐ ฝ่ายปกครอง
  นายสุระชัย
  วิบูลชนะวงค์
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐ ฝ่ายปกครอง
  นายวีรชิต
  วรัญชิตกูล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
  นายรัชพล
  วิบูลเพิ่มพร
  สมชิกองค์การส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
  นายศุภชัย
  วิบูลย์พันธ์ทิพย์
  สมชิกองค์การส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
  หน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการในโรงเรียน
  ๑.
  คณะ สตพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ๒.
  กรมประมงจังหวัดเชียงราย
  ๓.
  ปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดเชียงราย
  ๔.
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯดอยตุง
  ๕.
  เจ้าหน้าที่บัญชีจังหวัดเชียงราย
  ๖.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๓ กลุ่ม เครือข่ายดอยตุงนิเทศงานโรงเรียน
   
   
   
   
  เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ-บ้านจะลอ
  เส้นทาง
  กรุงเทพฯ
  -
  กก.ตชด.32
  739
  กม.
  กก.ตชด.32
  -
  อ.เมืองเชียงราย
   90
  กม.
  อ.เมืองเชียงราย
  -
  แยกพระตำหนักดอยตุง
  44
  กม.
  แยกพระตำหนักดอยตุง
  -
  ร.ร.สังวาลย์วิท 8
   28
  กม.
  อ.แม่ฟ้าหลวง
  -
  ร.ร.สังวาลย์วิท 8
  20
  กม.
  สภาพถนน
    - เป็นถนนลาดยางทั้งหมดรวมระยะทาง    901        กม.
   

  - ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32  ประมาณ   3     ชั่วโมง

   
  ***แก้ไขเมื่อ 10 ส.ค.2556
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
  Webmaster : berm32@hotmail.com