ร.ต.ท.อภิชาติ ไชยลาม
ครูใหญ่
0871849442
ด.ต.ครรชิตพล ยนทะวงศ์
ผู้ช่วยครูใหญ่
ด.ต.สุทธิพงษ์ สีมาอิ้ง
ครูผู้สอน
ส.ต.อ.หญิงจันทร์แปง ดวงติ๊บ
ครูผู้สอน
       
ส.ต.ท.หญิงอนงค์ อยู่ลือ
ครูผู้สอน
ส.ต.ท.หญิง วรัชยา อยู่ปิน
ครูผู้สอน
ส.ต.ต.ธงชัย เสรีธรรมรัตน์
ครูผู้สอน
นายณพล เรือนคำ
ครูผู้สอน
       
 
 
ประวัติ
                    
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งไฮ  หมู่ที่ ๒๑  ตำบลแม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  พิกัด  NC ๕๗๐๔๒๘ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงประมาณ  ๔๕  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ ๙๔ กิโลเมตร
                     เดิมราษฎรบ้านโป่งไฮ อาศัยอยู่ในเขตประเทศพม่า   และได้อพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตชายแดนประเทศไทย เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๗๔  บริเวณต้นน้ำโป่งไฮ  จำนวน  ๑๘  ครอบครัว  โดยนายทูมอ เป็นผู้นำหมู่บ้าน  ต่อมาชุดเฝ้าตรวจชายแดนกองร้อยที่  ๒  ค่ายกิ่วทัพยั้ง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายเขต ๕ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาตั้งชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่  ๒  บริเวณชายแดนติดกับ บ้านโป่งไฮเก่า ด้วยเหตุที่ว่า ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่  ๒  เป็นชนเผ่าอาข่าไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกันได้ อีกทั้งหมู่บ้านตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และยังไม่มีหน่วยงานด้านการ ศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ  เข้ามายังหมู่บ้านทั้งเพื่อเป็นการทำงานด้านการข่าว  งานด้านมวลชนสัมพันธ์  และติดต่อประสานงานกับชุมชน  ทางชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่  ๒  จึงร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งโรงเรียนชั่วคราวขึ้นครั้งแรกในหมู่บ้านเมื่อเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๒๒  โดยมีจ่าสิบตำรวจ  สมาน  พิทักษ์วงศ์  ทำหน้าที่ครูใหญ่ และ พล ฯ อนุรักษ์  บุตรธนู  เป็นครูผู้สอนมีนักเรียนทั้งหมด  ๑๘  คน
                     เมื่อ ปี  ๒๕๒๕  ได้เกิดพายุรุนแรงพัดอาคารเรียนพังเสียหาย  จึงได้ย้ายไปสร้างที่ใหม่ ห่างจากเดิม  ๒๐๐  เมตร
                     เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศ
                     ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม  ๒๕๓๔  ราษฎรได้อพยพพร้อมกับย้ายโรงเรียนลงมาตั้งหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน  สาเหตุเนื่องจากราษฎรได้รับผลกระทบจากกองกำลังของทหารว้า  เข้ามารบกวนลักขโมยสัตว์เลี้ยง และความไม่ปลอดภัยในชีวิตราษฎรได้รวมตัวกันเข้าไปร้องเรียนกับหน่วยงานของทางราชการ (ประชาสงเคราะห์) (ขณะนั้น)  )  จนนำไปสู่การย้ายหมู่บ้านตามที่ปรากฏในปัจจุบัน
                    
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕ พระพิบูลพุทธรังสี  (พระสืบ  ภัทรปัญโญ) ได้บริจาคเงิน  จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น จำนวน ๑ หลัง  ขนาด  ๘ X  ๒๑  เมตร
                     เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม-วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ คณะนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  กรุงเทพ ฯ ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร จำนวน ๑ หลัง  ขนาด ๑๑ X  ๔๓  เมตร  จำนวน ๘ ห้องเรียน พร้อมเสาธงชาติ, ห้องน้ำ–ห้องส้วมนักเรียน  จำนวน  ๒  ห้อง  มูลค่าประมาณ  ๕๔๕,๐๒๕  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)
                     เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๓๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้  และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น  ๗  โครงการ  และทรงปลูกต้นลิ้นจี่   “พันธุ์จักรพรรดิ”  จำนวน   ๑  ต้น
                    เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓  นายสำรวย  โตยะวนิช  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารนักเรียน จำนวน  ๑  หลัง ขนาด  ๖ X ๑๑ เมตร มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
                     ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
                     เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ บริษัท สยามนิสสันชลบุรี จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ตชด.๑๐๑/๔๑ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ห้องเรียน พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๑,๔๐๘ บาท
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
15
11
26
ป.1
6
15
21
ป.2
18
7
25
ป.3
12
10
22
ป.4
16
8
24
ป.5
10
6
16
รวม
92
70
162
 

คณะกรรมการนักเรียนร.ร.ตชด.บำรุงที่๑๑๒ ปีการศึกษา๒๕๕๖

ด.ช.วรศักดิ์ 
มาเยอะ
ประธาน
ด.ช.สมพงษ์ 
ชีหมื่อ
รองประธาน
ด.ญ.วิมล
มาเยอะ
เลขานุการ
ด.ญ.สุนิสา
ชีหมื่อ
เหรัญญิก
ด.ญ.กนกวรรณ
มาเยอะ
กรรมการ
ด.ญ.ลัดดา
มาเยอะ
กรรมการ
ด.ช.อาชัย
เวยแม
กรรมการ
ด.ช.เศรษฐพงษ์
แก้วน้ำคำ
กรรมการ
ด.ช.ธีระพงศ์
วีระวัฒน์พงศธร
กรรมการ
ด.ช.วิจารณ์
มาเยอะ
กรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอาจือ 
มาเยอะ
ประธานกรรมการ
นายบุญชัย 
ชัยจอง
กรรมการ
นายอาเซอ
เยอะหนื่อ
กรรมการ
นายเล่าฟู   
ทวีเกียรติไพศาล
กรรมการ
ด.ต.ครรชิตพล
ยนทะวงศ์
กรรมการ
นายอาฉ่า
มาเยอะ
กรรมการ
นายสุวินัย
ลาหู่
กรรมการ
นายอาซอง
มาเยอะ
กรรมการ
ร.ต.อ.อภิชาติ
ไชยลาม
กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลประชากรหมู่บ้าน/ รายชื่อผู้นำ

ข้อมูลประชากรหมูบ้าน

ชาย ๕๕๗ คน
หญิง ๕๓๖ คน

รวมทั้งหมด ๑,๑๑๓ คน

ผู้นำตามธรรมชาติ

นายอาแซ   ซึหมื่อ
นายจะจี  พัฒนพงษ์ธรรม

 

ผู้อุปถัมภ์/ หน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการตามแผนงาน ๘ โครงการ

เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประมงจังหวัดเชียงราย
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย

นักเรียนในพระราชนุเคราะห์ ๑๕ คน

จบมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๕
คน
ออกกลางคัน
คน
กำลังศึกษาต่อ
๑๓
คน
ระดับปริญญาตรี
คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
คน
 
 
 
เส้นทาง
กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
อ.เมืองเชียงราย
90
กม.
อ.เมืองเชียงราย
-
แยกทางไปดอยแม่สลอง
31
กม.
แยกทางไปดอยแม่สลอง
-
บ้านอีก้อสามแยก
26
กม.
บ้านอีก้อสามแยก
-
บ้านเทอดไทย
13
กม.
บ้านเทอดไทย
-
บ้านนาโต่
16
กม.
บ้านนาโต่
-
ร.ร.ตชด.บำรุงที่ 112
4
กม.

สภาพถนน

  - เป็นถนนลาดยาง    915          กม.   เป็นทางลูกรัง      4    กม. รวมระยะทาง      919   กม.
 

- ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32   ประมาณ     2.47    ชั่วโมง

หมายเหตุ
  สามารถใช้รถยนต์เดินทางขึ้นโรงเรียนได้สะดวก ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
****แก้ไขเมื่อ 13 ส.ค.2556
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com