ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ
ครูใหญ่
0861818629
ด.ต.ชัยณรงค์ วงค์ชัย
ครูผู้สอน
ด.ต.บุญชัย พรมชัย
ครูผู้สอน
ส.ต.อ.วีรชัย คำแก้ว
ครูผู้สอน

 

       
ส.ต.ท.อาเบผ่า แซ่หยี่
ครูผู้สอน
ส.ต.ท.จิรายุ จิรธรรมภัสร์
ครูผู้สอน
ส.ต.ต.ซินกฤต กาบคำ
ครูผู้สอน
ส.ต.ต.นพรัตน์ แสนเหลี่ยว
ครูผู้สอน
       
น.ส.ดวงพร แซ่ลี่
ผดด.
น.ส.กาญจนา แสนเหลี่ยว
ผดด.
 
 
ประวัติ
                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  ๔ สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ ๔ ตำบล     แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิกัด NC.๔๙๕๕๑๙ อยู่ห่างจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร
                     เดิมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ ตั้งขึ้นที่บ้านปางหนุน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ ได้รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และกระทรวงศึกษาธิการจัดงบประมาณสมทบจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พล.ต.ต.กระจ่าง  ผลเพิ่ม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ร.ต.อ.ชิน  โพธิ์ทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2  กิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ แล้วเสร็จในปี ๒๕๐๘ และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนดังกล่าว โดยได้พระราชทานนามว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔” 
                     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ ราษฎรบ้านปางหนุน ได้ประสบภัยแล้ง และโรคภัยคุกคาม จึงได้อพยพไปหาแหล่งที่ทำกินใหม่ที่บ้านหัวแม่คำ โดยละทิ้งอาคารเรียนพระราชทานไว้ที่เดิม จนถึง พ.ศ.๒๕๑๔ นายยี่โป๊ะ แสนเหลี่ยว ผู้นำหมู่บ้านได้ทำหนังสือถึง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุมัติรื้อถอนอาคารเรียนพระราชทานไปสร้างที่บ้านหัวแม่คำ โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๕  เมษายน ๒๕๑๔  โดยมี ส.ต.ท.อดุลย์   สุวรรณ์   ทำหน้าที่ครูใหญ่
                     เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๘ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประธานนักเรียนนายร้อย รุ่นที่ ๒๖ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสด็จพระราชกุศล และพระองค์ได้พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวน      ชายแดน นำมาสร้างอาคารเรียน ขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง
                     นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหหลวงอุปถัมภ์ ๔ ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ๗ โครงการคือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริทั้ง ๗ โครงการ ทรงปลูกต้นลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ จำนวน  ๑ ต้น
                    ปี ๒๕๓๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร  รวมดำเนินการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ
                     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                    ปี ๒๕๔๗ มูลนิธิบิ๊กซี ได้ทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แล้วเสร็จเมื่อ  ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้ทำพิธีส่งมอบ “อาคารเรียนบิ๊กซี ๗” ให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
                     เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
 
 

เส้นทาง

กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
อ.เมืองเชียงราย
90
กม.
อ.เมืองเชียงราย
-
แยกทางไปดอยแม่สลอง
31
กม.
แยกทางไปดอยแม่สลอง
-
บ้านอีก้อสามแยก
26
กม.
บ้านอีก้อสามแยก
-
บ้านเทอดไทย
13
กม.
บ้านเทอดไทย
-
บ้านนาโต่
16
กม.
บ้านนาโต่
-
ร.ร.ตชด.พอ.4
19
กม.
 

สภาพถนน

 

- เป็นถนนลาดยาง    919      กม.   เป็นทางดิน       15         กม.   รวมระยะทาง    934            กม.

 

- ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32    ประมาณ      3.10        ชั่วโมง

 

หมายเหตุ

 

สามารถใช้รถยนต์เดินทาง เข้า – ออก ได้สะดวก ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com