ร.ต.ต.จิรดนัย ขันใจ
ครูใหญ่
0892664230

ด.ต.หญิง ใหนย่าน
ยั่งยืนวณิชกุล
ครูผู้สอน

จ.ส.ต.หญิง โสภา ศรีสุข
ครูผู้สอน

ส.ต.อ.ปกรณ์ มุกดาสวรรค์
ครูผู้สอน

ส.ต.อ.อนุสรณ์
ย่างหาญศิริกุล
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.บุญส่ง อย่างเสรี
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.ชนภัทร พัชรเมธีชัย ครูผู้สอน

ส.ต.ท.หญิง เปรมมิกา แซ่ฟุ้ง
ครูผู้สอน

 

 

 

       
 
 
ประวัติ
                   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ ๖  ตำบลริมโขง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  พิกัด  PC  ๓๗๓๔๘๑  อยู่ห่างจากอำเภอเชียงของ ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ  ๙๓  กิโลเมตร
                     เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๖๓ จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๐๘ โดยหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕๐๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕  ได้มอบหมายให้ สิบตำรวจตรีเสาร์  ไม่ทราบนามสกุล และ พลฯ ทอง  อุตภีระ จากกองร้อย ๑๐๔ ฐานปฏิบัติการบ้านโจ้โก้ เป็นครูผู้สอน และได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๔x๘ เมตร มุงด้วยหญ้าคา โดยการนำของนาย แสนเลาเกา  แซ่ลี หัวหน้าหมู่บ้านร่วมกับชุดดารารัศมี มีนักเรียนจำนวน ๔๓ คน เป็นชาย ๓๘ คน หญิง ๕ คน  บ้านกิ่วกาญจน์ตั้งอยู่บนดอยหลวง ซึ่งอยู่ห่างไกลการคมนาคม  ต่อมามีถนนตัดผ่านดอยหลวง ในปี พ.ศ.๒๕๑๖  ชาวบ้านจึงได้อพยพลงมาอยู่ใกล้ถนน เนื่องจากเห็นว่ามีความสะดวกและได้อาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน 
                     ปี  ๒๕๒๗  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย , ศูนย์ฝึกอาชีพเชียงราย , วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  โดยได้รับเงินบริจาคจาก นายเสียงทอง  บุตาลัย  และนายธนรรถ  ตัถยายุทธ พนักงานในเครือบริษัทศรีกรุง  ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และทางวิทยาลัยจัดหาเงินสมทบเพิ่มเติมอีก ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเงินทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐  บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๒๗ เป็นอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๕๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน และขอให้ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอรับพระราชทานชื่อว่า  “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ” เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนสืบไป  โดยได้รับพระราชทานชื่อ เมื่อ  ๘  มกราคม  ๒๕๒๘
                     เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศได้  
                     ปี  ๒๕๓๔  คณะนักศึกษาสถาปัตย์จุฬา ได้มาออกค่ายอาสาฯร่วมกันกันก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ขนาด  ๖ X ๑๘  เมตร มอบให้กับทางโรงเรียน
                     นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา  ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๗  โครงการคือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    ปี  ๒๕๓๔  บริษัทดีไซด์ ๑๐๓ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จังหวัดเชียงราย ได้ก่อสร้างบ้านพักครูขนาด ๖ X ๙ เมตรมูลค่า ๒๖,๒๔๔ บาท และได้มอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อ  ๒  กันยายน  ๒๕๓๔
                     ปี  ๒๕๓๕  บริษัทดีไซด์  ๑๐๓  ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จังหวัดเชียงราย ได้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ๑ หลัง ขนาด  ๕ X  ๑๒ เมตร มุงด้วยสังกะสี และได้มอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับกรมตำรวจ เมื่อ  ๘  มกราคม  ๒๕๓๖
                     เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๗ โครงการ(ครั้งที่ ๑)
                     ปี  ๒๕๓๙  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา  ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการคือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร รวมดำเนินการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ
                     ปี  ๒๕๔๐  ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๓ ห้องเรียน ขนาด ๖ X  ๑๘ เมตร , ห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๓ ห้อง ขนาด ๒ X ๔.๒๐ เมตร รวมมูลค่า  ๒๐๐,๐๐๐  บาท และได้มอบให้กับทางโรงเรียนเมื่อ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๐
                     ปี  ๒๕๔๓  มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีต ขนาด  ๑๓.๔๐ X ๑๗  เมตร
                     ปี  ๒๕๔๔  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก่อสร้างอาคารสหกรณ์ให้กับโรงเรียนจำนวน  ๑  หลัง ขนาด ๖ X ๗ เมตร
                     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                     ปี ๒๕๔๖ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนในการก่อสร้างที่แปรงฟันให้กับเด็กนักเรียน   ขนาด ๒.๔๐ X ๓  เมตร คิดเป็นเงินมูลค่า ๘,๕๐๐ บาท
 

เส้นทาง

กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
อ.เทิง
106
กม.
อ.เทิง
-
อ.เชียงของ
79
กม.
อ.เชียงของ
-
ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาฯ
19
กม.
อ.เมืองเชียงราย
-
ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาฯ
  93
กม.
 

สภาพถนน

  - เป็นทางลาดยางทั้งหมดรวมระยะทาง     943      กม.
 

- ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32  ประมาณ      2.37   ชั่วโมง

  - พิกัดสนาม ฮ. PC.398499 PC.418518( ร.ร.บ้านเมืองกาญจน์) ห่าง ร.ร.ตชด.อาชีวศึกษาชร.-พย. 7 กม.
 
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com