ร.ต.อ.บุญเกิด งามจิต
ครูใหญ่

ด.ต.สุทัศน์ ลือชา
ผู้ช่วยครูใหญ่

ด.ต.ณัฐวัฒน์ ดุลยพิพัฒน์
ผู้ช่วยครูใหญ่

จ.ส.ต.ยุทธนา เสริมสุขเมฆ
ครูผู้สอน
ส.ต.อ.ประชา ปัญญายิ่ง
ครูผู้สอน

จ.ส.ต.เอกรินทร วรจันทร์เพ็ญศรี
ครูผู้สอน

ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ วงศ์ใหญ่
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.จักรพงศ์ โพธิ์สันติ
ครูผู้สอน
 
 
ประวัติ
                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  พิกัด PC ๕๕๔๑๓๕ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร
                    เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๙๓ จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๑๓ โดยชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๒๑  ร่วมกับราษฎรบ้านห้วยแล้ง  สร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน ๑ หลัง  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ ได้ส่ง  พลฯ เผชิญ  กล่ำแก้ว  มาทำการสอนเป็นครูคนแรก
                     ปี ๒๕๑๕  ได้รับเงินพระราชทานจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้มาสร้างอาคารไม้แบบถาวร จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อ  ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖     สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนและได้พระราชทานนามว่า “สมถวิลจินตมัย” โดยเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๖
                      เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ ศูนย์เครื่องจักรกลเชียงราย นำโดย นายปรีชา อินทรประเสริฐ หัวหน้าศูนย์ได้นำรถแทรกเตอร์ขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด ๑๔x ๔๓ เมตร คิดเป็นมูลค่า ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาท)
                     เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศได้
                     นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ๘ โครงการคือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๖. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๗. โครงการฝึกอาชีพ
๘. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      
  เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๓๙  ชมรมไทยเมตตาไทย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริจาคเงิน จำนวน๔๐,๐๐๐  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง  และเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๙  เจ้าหน้าที่ชุดช่าง  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๕  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๓๒๖๓  นำโดย  พันตำรวจโทธงชัย  มิตรเปรียญ  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๕  ร่วมกับคณะครู ราษฎรบ้านห้วยแล้ง  จัดสร้างโรงอาหาร  ขนาด  ๔ X ๑๒ เมตร
                       เมื่อวันที่    ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริทั้ง ๗ โครงการ  ทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์ โชคอนันต์ จำนวน ๑ ต้น เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๙  สโมสรไลอ้อนมหาจักร กรุงเทพฯ นำโดย รองศาสตราจารย์วสันต์ พรหมบุญ  ได้นำคณะอาจารย์  นักศึกษา  ชมรมรวมน้ำใจสู่ชนบท   ออกค่ายอาสาพัฒนา      จัดสร้างอาคารเรียนถาวรชั้นเดียวขนาด ๖ X ๓๖   จำนวน ๑ หลัง มี ๖ ห้องเรียน คิดเป็นมูลค่า   ๓๓๐,๐๐๐ บาท(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อ  ๒๘  เมษายน  ๒๕๓๙
                       ปี ๒๕๓๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการคือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร  รวมดำเนินการทั้งสิ้น ๘ โครงการ
                       เมื่อ  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๓๙  พันตำรวจเอก ประเสริฐ   จันอินทร์  รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓  เป็นประธาน ในพิธีรับมอบอาคารเรียนจากประธานชมรมไลอ้อนมหาจักรกรุงเทพฯ ได้ให้ชื่อว่า  อาคารไลอ้อนมหาจักร ๑๓
                        เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้รับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ปัญจะ  เกสรทอง  รองนายกรัฐมนตรี  ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
                       ปี ๒๕๔๕  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย  ได้จัดสร้างอาคารสหกรณ์  ขนาด ๖ X ๗   เมตร จำนวน ๑ หลัง มอบให้กับโรงเรียน
                       เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทรงเยี่ยม โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่ ๒ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริทั้ง  ๘  โครงการ

                      เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ คุณตาเหลือง รัศมีเจริญ  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน “อาคารเพ็ชรี รัศมีเจริญ”  ขนาด ๒ ห้องเรียน  กว้าง ๘  ยาว ๑๔   เมตร   พร้อมห้องน้ำ – ห้องส้วม ขนาด ๔ ห้อง กว้าง ๒  เมตร  ยาว ๗ เมตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับโรงเรียน โดยมี พันตำรวจเอกทรรศณรงค์ วิญรัตน์  รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓  เป็นผู้แทนรับมอบ
                      เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สมาคมหอการค้าสิงคโปร์ - ไทย ได้ก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ขนาด ๕ x ๑๐ เมตร   จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท มอบให้กับโรงเรียน โดยมี พันตำรวจโท อดุลย์   สิริสิทธินันท์   ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ เป็นผู้แทนรับมอบ
                      เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ คุณมนูญ-คุณประพีร์   เจียมบุรเศรษฐ์ ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด  ๘ x ๑๔   เมตร  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับโรงเรียน โดยมี พันตำรวจโท อดุลย์    สิริสิทธินันท์  ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ เป็นผู้แทนรับมอบ
                      เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๑  บริษัท เจมส์แกลลอรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบอาคารเรียน “อาคารเจมส์แกลลอรี่”  ซึ่งเป็นอาคารเรียนตามแบบ ตชด.๑๐๑/๔๑ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ห้องเรียน พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๗๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ให้กับ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย โดยมี พลตำรวจตรี อนุสรณ์   สู่ศิริ  ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓  เป็นผู้รับมอบ
                      โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา
  จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  อนุบาล ๑
  อนุบาล ๒
  ๑๖
  ๒๑

  ป.๑

  ๑๕
  ป.๒
  ๑๑
  ป.๓
  ป.๔
  ป.๕
  ๑๒
  ๑๖
  ป.๖
  ๑๒
  รวม
  ๔๙
  ๔๙
  ๙๘
  คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
  เด็กชายอนันต์
  แซ่เล่า
  ประธาน
  เด็กหญิงตะวัน
  แซ่วื้อ
  รองประธาน
  เด็กชายยอดยิ่ง
  แซ่ว่าง
  รองประธาน
  เด็กหญิงดาว
  แซ่วื้อ
  กรรมการเลขานุการ
  เด็กชายประเสริฐ
  วงศ์บุญชัยเลิศ
  กรรมการ
   
  คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  นายวัฒนา
  ศักดิ์สิทธานุภาพ
  ประธานคณะกรรม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายเจริญ
  วงศ์บุญชัยเลิศ
  รองประธานคณะกรรม

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางดาว
  แซ่ย้า
  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายสมชัย
  วงศ์บุญชัยเลิศ
  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายจุมพล
  วงศ์บุญชัยเลิศ
  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายทรงศักดิ์
  แซ่ฟ้า
  กรรมการ

  ผู้แทนศาสนา

  นายน้อย
  แซ่ม้า
  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ด.ต.สุทัศน์  
  ลือชา
  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  ร.ต.ต.ศักดิ์
  สบบง
  กรรมการ/เลขานุการ

  ผอ.โรงเรียน

  ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ ฯ
  ๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ด.ต.สุทัศน์
  ลือชา
  ๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  จ.ส.ต.เอกรินทร์
  วรจันทร์เพ็ญศรี
  ๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  ด.ต.ณัฐวัฒน์
  ดุลยพิพัฒน์
  ๔.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
  ด.ต.ณัฐวัฒน์
  ดุลยพิพัฒน์
  ๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ
  จ.ส.ต.ยุทธนา
  เสริมสุขเมฆ
  ๖. โครงฝึกอาชีพ
  ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์
  วงศ์ใหญ่
  ๗. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
  ด.ต.ณัฐวัฒน์
  ดุลยพิพัฒน์
  ๘.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส.ต.ท.ประชา
  ปัญญายิ่ง
  ข้อมูล หมู่บ้านห้วยแล้ง
                      บ้านห้วยแล้ง  หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย มีประชากร ทั้งหมด  ๑๘๓  ครัวเรือน ประชากร  ๑,๖๓๖ คน เป็นชาย ๘๑๙  คน   หญิง ๘๑๗  คน
  ผู้นำหมู่บ้าน
   
  กำนัน
  นายสังเวียน
  นุธรรม
   
   
  ผู้ใหญ่บ้าน
  นายวัฒนา
  ศักดิ์สิทธานุภาพ
   
   
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
  นายจุมพล
  วงศ์บุญชัยเลิศ
   
   
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนา
  นายดำรง
  วงศ์บุญชัยเลิศ
   
   
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายบริหาร
  นายวิโรจน์
  เกสรพิทยาพงษ์
   
   
  สมาชิกเทศบาลตำบลท่าข้าม (สท.)
  นายสมชัย
  วงศ์บุญชัยเลิศ
   
   
  นายสันติ
  วงศ์บุญชัยเลิศ
   
   
       
   
       
   
       
   
       
  หน่วยงานสนองงานโครงการพระราชดำริฯ 8 โครงการ
  สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
  วิทยาลัยการอาชีพเทิง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  โรงพยาบาลเวียงแก่น
  ศูนย์ศึกษาพัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม
  สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
  ลำดับ
  ชื่อ
  ชื่อสกุล
  ปีการศึกษาที่ได้รับทุน
  สถานภาพการศึกษา
  ๑.
  นายรักชาติ
  แซ่ว้า
  ๒๕๔๒
  จบการศึกษาระดับ ป.ตรี (มชร.)
  ๒.
  นายทูล
  แซ่เจียง
  ๒๕๔๓
  จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ม.เกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
  ๓.
  น.ส.มาลินี 
  แซ่วื้อ
  ๒๕๔๓
  จบ ม.๖ ออกทำงาน
  ๔.
  นายยิ่งยง
  แซ่ว้า
  ๒๕๔๔
  จบ ป.ตรี ม.พะเยา
  ๕.
  น.ส.สุบิน
  นรชาติวศิน
  ๒๕๔๕
  จบ ม.๖ ออกทำงาน
  ๖.
  นายอภิเดช
  แซ่ฟ้า
  ๒๕๔๖
  ม.๕ ออกทำงาน
  ๗.
  น.ส.สาริกา
  วงศ์บุญชัยเลิศ
  ๒๕๔๗
  ม.ราชภัฏเชียงราย ปี ๓
  ๘.
  นายนรเศรษฐ์
  แซ่หว้า
  ๒๕๔๘
  ม.พะเยา ปี ๒
  ๙.
  นายอาทิตย์
  วงศ์บุญชัยเลิศ
  ๒๕๔๙
  ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ม.๖
  ๑๐.
  นายเอกพล
  แซ่เห้อ
  ๒๕๕๐
  ม.๕ ออกทำงาน
  ๑๑.
  น.ส.อรอุมา
  แช่่ฟ้า
  ๒๕๕๐
  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย
  ๑๒.
  นายลื้อ
  แซ่ย้า
  ๒๕๕๑
  ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.๖
  ๑๓.
  น.ส.พนิดา
  แซ่ย่าง
  ๒๕๕๒
  ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ม.๕
  ๑๔.
  นายเลาตง
  แซ่ย่าง
  ๒๕๕๓
  ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ม.๕
  ๑๕.
  ด.ช.กิตติศักดิ์
  มวลสุชัย
  ๒๕๕๔
  ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔/ ม.๓
  ๑๖.
  ด.ญ.อนัญญา
  แซ่ลี
  ๒๕๕๕
  ร.ร.ขุนขวากพิทยา ม.๒
  ๑๗.
  ด.ช.พงศกร
  แซ่ว้า
  ๒๕๕๖
  ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม ม.๑
   

  เส้นทาง

  กรุงเทพฯ
  -
  กก.ตชด.32
  739
  กม.
  กก.ตชด.32
  -
  อ.เทิง
  106
  กม.
  อ.เทิง
  -
  แยกบ้านท่าเจริญ
   59
  กม.
  แยกบ้านท่าเจริญ
  -
  อ.เวียงแก่น
  22
  กม.
  อ.เวียงแก่น
  -
  บ้านโล๊ะ 
  9
  กม.
  บ้านโล๊ะ 
  -
  ร.ร.ตชด.สมถวิลจินตมัย
   2
  กม.

  สภาพถนน

   

  - เป็นทางลาดยางทั้งหมดรวมระยะทาง        937      กม.

   

  - ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32  ประมาณ      2.38   ชั่วโมง

   
  ******แก้ไข 18 ส.ค.2556
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
  Webmaster : berm32@hotmail.com