พ.ต.ท.ไพโรจน์ เต็มสิริมงคล
ครูใหญ่

 

 

 

จ.ส.ต.กิตติพงษ์ วนาลีโกศล
ผู้ช่วยครูใหญ่

ส.ต.ท.สุชาติ ลีนวรรธนะกุล
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.ประสงค์ แซ่ย้า
ครูผู้สอน
ส.ต.ท.หญิงจิราภรณ์ เตรียมพิชิต
ครูผู้สอน
ส.ต.ท.หญิง ดวงสมร เตรียมพิชิต
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.หญิงปรีดา ดำดง
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.กิตติพงษ์ น้ำใจเกิดกุล
ครูผู้สอน
ส.ต.ท.ศิริศักดิ์ บุญอิน
ครูผู้สอน
ููููู
 
 
 
ประวัติ
                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๓  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พิกัด PC ๕๕๖๑๒๐  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และ ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ประมาณ ๑๕๘  กิโลเมตร                     เริ่มแรกก่อนจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาพอสรุปได้ว่า ชาวบ้านได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น ทำการสอนโดยชุดรัศมีที่ ๘๘ ที่บ้านหนองเตา ตำบลปอ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ชุดรัศมี ๘๘ และชาวบ้านหนองเตาเผ่าเย้าเห็นว่าอยู่ที่บ้านหนองเตาสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ซึ่งเหตุการณ์ขณะนั้นมีการแทรกซึมอยู่ทั่วๆไป จึงได้ย้ายอพยพชาวบ้านจากหมู่บ้านหนองเตา ๒๗ หลังคาเรือน ไปอยู่ที่แห่งใหม่ซึ่งปลอดภัยจากผู้ก่อการร้ายและตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุยในปัจจุบัน
                     สำหรับที่ดินจัดสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย เนื่องจากเป็นที่ดินไม่มีผู้ใดจับจองเป็นเจ้าของจึงได้แผ้วถางปลูกสร้างอาคารเรียนและได้มี นายจ้อยเซ็น  แซ่ฟุ้ง  ได้บริจาคที่ดินให้ จำนวน ๓ ไร่ โดยมี พันตำรวจโท สมาน  เพิ่มวารี ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ๓ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นผู้รับมอบ
                     จากนั้นไม่นาน หลังจากสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จชาวเขาเผ่าเย้าที่อพยพดังกล่าว เห็นว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมีที่ดินทำกินอยู่ที่หมู่บ้านหนองเตา จึงได้ย้ายกลับถิ่นฐานเดิม หลังจากนั้นชาวเขาเผ่าม้ง จากที่ต่างๆ จึงได้ย้ายมาอยู่แทน และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านดอนเจดีย์เป็น บ้านเจดีย์ทอง
                     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย ในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๗ โดยได้รับเงินส่วนหนึ่งจาก นางชนัตถ์  ปิยะอุย  ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่ สมเด็จ        พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเจดีย์ทอง ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา  เผ่าเย้าและม้ง ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถ อ่านออกเขียนได้ จึงร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเรียนลักษณะถาวร ๑ หลัง ขนาด ๘.๖๐ X ๒๗.๒๐ เมตร ขนาด ๓ ห้องเรียน บ้านพักครู ๑ หลัง พร้อมห้องน้ำ และให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย (ร.ร.ตชด.บำรุงที่ ๙๙) มีครูทำการสอนครั้งแรก คือ จ่าสิบตำรวจ อุดม  จุลศิริ  เป็นครูใหญ่ และ จ่าสิบตำรวจ ชาญ  ประพันธุ์กุล  จำนวน  ๒  นาย
                     เมื่อ  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศได้
                     นอกจากจะทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ๗  โครงการ คือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     ปี ๒๕๓๘ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้ก่อสร้างโรงครัว จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓.๕๐ X  ๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                     ปี ๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริทั้ง ๗ โครงการ ทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ จำนวน ๑ ต้น (ครั้งที่ ๑)
                     ปี ๒๕๓๙ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑  โครงการ คือโครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร  รวม ดำเนินการทั้งสิ้น  ๘  โครงการ
                     ปี ๒๕๔๕  กรมประมงได้ขุดบ่อปลา จำนวน ๑ บ่อ
                    ปี ๒๕๔๕ สหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้จัดสร้างอาคารสหกรณ์ จำนวน ๑ หลัง
                    เมื่อ  ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ได้สร้างอาคารเรียน ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓.๒ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน ห้องพักครู ๑ ห้อง ห้องส้วม ๖ ห้อง
                    เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
 

เส้นทา

กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
อ.เทิง
106
กม.
อ.เทิง
-
แยกบ้านท่าเจริญ   
59
กม.
แยกบ้านท่าเจริญ
-
อ.เวียงแก่น
 22
กม.
อ.เวียงแก่น
-
ร.ร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย
16
กม.
 

สภาพถนน

 

- เป็นถนนลาดยางทั้งหมดรวมระยะทาง     942       กม.    

  - ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32 ประมาณ     2.38        ชั่วโมง
 
 
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com