ร.ต.อ.อารี ทุนอินทร์
ครูใหญ่
0843641793
ร.ต.ต.อริยวรรต พรหมเสน
ด.ต.พลาธิป ฮ่องลึก
ด.ต.หญิงรุจิรา อินสมบัติ
(เผ่าเย้า)
ด.ต.หญิงวาสิกาญน์ พัฒนลิติกุล
(เผ่าเย้า)
 จ.ส.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล
(เผ่าเย้า)
ส.ต.อ.อำนาจ ศรีสมบัติ
(เผ่าเย้า)
ส.ต.อ.สิรวิชญ์ อุดวัน

ส.ต.ท.ทวีวัฒน์ แจ่มจรูญไพร
(เผ่าเย้า)
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์
ผดด.
น.ส.สุภา ดอนมูล
ผดด.
 
 
ประวัติ
                    
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่บ้านปางพริก  หมู่ที่ ๓  ตำบลผาช้างน้อย  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  พิกัด PB ๕๔๓๓๕๙   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปง ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร และ ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร
                     เมื่อครั้ง  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชาวเขา  และ ประชาชนไกลคมนาคมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีท่านผู้หญิงเบ็ตตี้  ดูเมน  พระสหายได้ตามเสด็จฯ ด้วย  ทรงเห็นว่าหมู่บ้านแม้ว-หม้อ  ตำบลผาช้างน้อย  อำเภอปง  จังหวัดเชียงราย (ในขณะนั้น) มีเยาวชนและเด็กในวัยเรียนจำนวนมากไม่ได้รับการศึกษา ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้  ดูเมน พระสหาย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน ๕๑,๖๕๐ บาท เพื่อสร้างโรงเรียน   และมอบหมายให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๙ จนแล้วเสร็จและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน พร้อมด้วยท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๐ และได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
                     เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อ ๑๘  มกราคม  ๒๕๑๐  มีนักเรียน ๗๑ คน  เป็นชาย ๔๘ คน หญิง ๒๓ คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน ๒ นาย  โดยมี สิบตำรวจตรี มูล   กองมะลิ  เป็นครูใหญ่คนแรก
                    เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑   หมู่บ้านดังกล่าวถูกผู้ก่อการร้ายคุกคาม  และเผาทำลายโรงเรียนจนหมดสิ้น ราษฎรได้อพยพไปอาศัยหมู่บ้านใกล้เคียง  โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จึงได้ยุบเลิกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
                   ต่อมาในเดือนกันยายน  ๒๕๒๗   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ทรงมีรับสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ขึ้นใหม่ ในบริเวณใกล้กับสถานที่เดิมเพื่อฟื้นฟูความทรงจำและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน ที่มีมาแต่เริ่มแรกโดยพระราชทานเงินจากกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวนเงิน  ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงมอบหมายให้กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ (ในขณะนั้น) สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เห็นว่า  บ้านปางพริก หมู่ที่ ๓  ตำบลผาช้างน้อย  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่เหมาะสมจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘  โดยใช้แบบอาคารเรียน  ๔๔๗/๒๘  ขนาด ๙ x ๑๘  เมตร  ๖ ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง  แล้วเสร็จเมื่อ  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘
                     เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๙  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก   สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน  และได้ทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย ด้านทิศเหนือของธงชาติ จำนวน ๑ ต้น โรงเรียนเปิดทำการสอนใน วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๗  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จำนวนนักเรียน ๗๙ คน  เป็นชาย ๓๗ คน  หญิง ๔๒ คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒ นาย  ครูพลเรือน  ๑  คน    ครูอาสาช่วยสอน ๑ คน โดยมี นายดาบตำรวจไพโรจน์  กองมงคล  เป็นครูใหญ
                     ปี ๒๕๓๔  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  ได้สร้างที่พักนักเรียนบ้านไกลขนาด ๖ x ๓๐  เมตร  จำนวน ๑ หลัง
                    เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริฯทั้ง ๗ โครงการ     ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย จำนวน ๑ ต้น (ครั้งที่ ๑)
                    ปี ๒๕๓๗ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้สร้างห้องน้ำนักเรียน  ขนาด  ๒ x ๑๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                    ปี ๒๕๓๘ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ ได้ก่อสร้างโรงครัวนักเรียนบ้านไกล ขนาด ๘ x ๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                    ปี ๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ก่อสร้างโรงเรือนตัดผม    ตามโครงการฝึกอาชีพนักเรียน ขนาด ๔ x ๔ เมตร  จำนวน ๑ หลัง
                   ปี ๒๕๔๓ นายวีระ รอดบุญเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ นางนิตยา  รอดบุญเรือง  พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ บริจาคเงินก่อสร้างบ้านพักนักเรียนบ้านไกล ขนาด  ๘ x ๑๖  เมตร จำนวน ๑ หลัง รวมมูลค่า  ๒๘๐,๐๐๐  บาท
                   ปี ๒๕๔๔ กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ได้ก่อสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด ๖ x ๘   เมตรจำนวน ๑  หลัง
                   ปี ๒๕๔๔ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ x ๒๔ เมตร
                   ปี ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๒ x ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง
                  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม (ครั้งที่ ๑)
                   เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๔)
คณะกรรมการสถานศึกษา
๑.
นายวิทวัส
สมบัติเจริญกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.
นายไพโรจน์
อธิคมธร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
รองประธานกรรมการ
๓.
นายธวัชชัย
พานวิจิตรา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๔.
นายอนุชา
วาจาสุภาพ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๕.
นายพิทยา
รัศมีพระพุทธา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๖.
นายอิสระ
พัฒน์ทวีกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.
นายสรวิชญ์
แซ่จ๋าว
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๘.
จ่าสิบตำรวจนฤดล
ดำริเลิศวรกุล
ผู้แทนครู
กรรมการ
๙.
ร้อยตำรวจเอกอารี
ทุนอินทร์
ครูใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
 
แผนงาน ฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน
ฐานที่ ๑
ฐานเรียนรู้เรื่องเห็ดและพืชผักสวนครัว
ส.ต.ท.ทวีวัฒน์ แจ่มจรูญไพร
ฐานที่ ๒
ฐานเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ย
ด.ต.พลาธิป ฮ่องลึก
ฐานที่ ๓
ฐานเรียนรู้เรื่องชาเจี่ยวกู่หลาน
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์
ฐานที่ ๔
ฐานเรียนรู้เรื่องโภชนาการและการถนอมอาหาร
ด.ต.หญิงรุจิรา อินสมบัติ
ฐานที่ ๕
ฐานเรียนรู้เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ร.ต.ต.อริยวรรต พรหมเสน
ฐานที่ ๖
ฐานเรียนรู้เรื่องสหกรณ์
จ.ส.ต.อำนาจ ศรีสมบัติ
ฐานที่ ๗
ฐานเรียนรู้เรื่องปศุสัตว์ (ไก่ไข่, สุกร)
จ.ส.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล
ฐานที่ ๘
ฐานเรียนรู้เรื่องประมง (การเลี้ยงปลาบ่อดิน )
จ.ส.ต.นฤดล  ดำริเลิศวรกุล
ฐานที่ ๙
ฐานเรียนรู้อาเซี่ยน
ส.ต.ท.หญิงปรีดา  ดำดง
ข้อมูลประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมู่บ้าน
368  คน 73 ครอบครัว

เป็นหญิง 179  คน   ชาย 189  คน

นายวิทวัส  สมบัติเจริญกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปางพริก
นายธวัชชัย  พานวิจิตรา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ
นายธนากร  กิจสุนทรานันท์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ
นายกนกพล  ศรีสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
นายอุ่งโหล    ศรีสมบัติ
กำนันตำบลผาช้างน้อย

ผู้อุปถัมภ์และหน่วยร่วมสนองงานพระราชดำริฯ

๑.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา            
๓. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
๔. สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
๕. สำนักงานปศุสัตว์พะเยาจังหวัดพะเยา
๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา                    
๗. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
๘. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา             
๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า
๑๑. สำนักงานเกษตรอำเภอปง
๑๒. โครงการหลวงปังค่า
๑๓. สำนักงานเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา
๑๔. โรงพยาบาลปง
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๖. มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๑๘. หน่วยศึกษาพัฒนาต้นน้ำ น้ำงิม
                   

เส้นทาง

กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
อ.เทิง
106
กม.
อ.เทิง
-
แยกบ้านท่าเจริญ   
 59
กม.
แยกบ้านท่าเจริญ
-
อ.เวียงแก่น
 22
กม.
อ.เวียงแก่น
-
ร.ร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย
16
กม.
 
สภาพถนน
 

- เป็นถนนลาดยางทั้งหมดรวมระยะทาง     942       กม.    

  - ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32 ประมาณ     2.38        ชั่วโมง
   
 
***แก้ไขเมื่อ 9 ส.ค.2556
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com