ร.ต.ต.ครรชิต พูนวิเชียร
ครูใหญ่
0819771383

ร.ต.ต.สวาท ไชยปรุง
ผู้ช่วยฯ ครูใหญ่

ด.ต.มานัส สุทธิแสน
ครูผู้สอน

ส.ต.อ.จรัญ คำดี
ครูผู้สอน

ส.ต.อ.สกุล เคยหลุ
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.หญิง อัจฉราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.สมศักดิ์ คำดี
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.พลเกษม เคยหลุ
ครูผู้สอน

 
ประวัติ
                    
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่บ้านสะไล  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  พิกัด PB ๒๙๑๓๙๑   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือประมาณ ๒๙ กิโลเมตร และ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ ๑๓๕กิโลเมตร
                    ดำเนินการก่อตั้งโดย พลตำรวจโท คำรณ  ลียะวณิช ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เชิญชวนข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดน ทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินค่าก่อสร้าง อาคารเรียน และอาคารประกอบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๗๖,๗๒๖ บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
                    โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ให้ทำการก่อสร้างในพื้นที่ จำนวน ๖๘ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นมา มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๔ คน ชาย ๔๐ หญิง ๔๔ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน ๑๐ นาย  โดยมี ร้อยตำรวจโท เสวียน   เรืองฤทธิ์  เป็นครูใหญ่คนแรก นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓   ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ๘ โครงการ  คือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารโอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร                     
                   เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ    และทรงปลูกต้นชมพูภูคา จำนวน  ๑  ต้น
                  เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ร.ร.ตชด.แห่งนี้
                   

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
๑๑
๑๑
๒๒

ป.๑

ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
๑๐
ป.๖
๑๐
รวม
๓๓
๓๙
๗๒
สภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด.ช.ปกรณ์ 
ภาษีเนตร
ประธานสภานักเรียน
ด.ญ.วาสนา
บุญมี
รองประธานสภานักเรียน
ด.ช. ธีรวัฒน์
บัวเหล็ก
รองประธานสภานักเรียน
ด.ช. ยุทธการ
บัวเหล็ก
กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.จอมพล 
บัวเหล็ก
กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.ธันชดา
ขันหลวง
กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.สมัยพร 
บัวเหล็ก
กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.เบียบ 
ปันอิน
กรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายพิษณุ 
คำยันต์
ประธานคณะกรรมสถานศึกษา
นางอำไพ 
ขันหลวง
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายวรณ์ 
บัวเหล็ก
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายประเสริฐ  
อักขะระ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวัสรากร 
บัวเหล็ก
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายศรี 
บัวเหล็ก
ผู้แทนศาสนา
นายวินัย 
บัวเหล็ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร.ต.ต.สวาท 
ไชยปรุง
ผู้แทนครู
ร.ต.ต.ครรชิต 
พูนวิเชียร
กรรมการ/เลขานุการ
ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ ฯ
๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ส.ต.ท.พลเกษม 
เคยหลุ
๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ร.ต.ต.สวาท
ไชยปรุง
จ.ส.ต.จรัญ
คำดี
ส.ต.ท.หญิง อัจฉราภรณ์
ศรีสวัสดิ์
ส.ต.ท.สมศักดิ์ 
คำดี
๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
จ.ส.ต.สกุล
เคยหลู
๔.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
จ.ส.ต.สกุล
เคยหลู
๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ
จ.ส.ต.จรัญ
คำดี
๖. โครงฝึกอาชีพ
ค.ต.วีรยุทธ 
วันควร  
๗. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
ค.ต.วีรยุทธ 
วันควร  
๘.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส.ต.ท.สมศักดิ์
คำดี
     
     
     

ประวัติความเป็นมา

                    บ้านสะไล เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาแต่ดั้งเดิม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด สร้างที่อยู่อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มๆ คือ บ้านสะไลน้อย, บ้านสะไลหลวง, บ้านห้วยลึก แต่ก็ยังรวมเป็นการปกครอง ๑ หมู่บ้าน
ลักษณะการตั้งบ้านเรือน
                    ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกันเป็นกลุ่ม หลังคาบ้านส่วนใหญ่ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา ลักษณะพื้นที่ ตั้งอยู่บนไหล่เขา เขตชุมชนบนพื้นที่สูง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านสะจุก  ต. ขุนน่าน  อ. เฉลิมพระเกียรติ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านนากึ่น   ต.บ่อเกลือเหนือ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
บ้านนาปง   ต.บ่อเกลือเหนือ

การคมนาคม

                    บ้านสะไล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประมาณ ๓๐ กม.เส้นทางติดต่อเป็นถนนลาดยาง ๒๗ กิโลเมตร ถนนดินลูกรัง  ๓ กิโลเมตร

จำนวนประชากร

                    ประชากรบ้านสะไล ทั้งหมด มี ๑๓๖ ครอบครัว ๑๙๕ ครัวเรือน ประชากร  ๖๖๔ คน เป็นชาย ๓๒๔ คน หญิง ๓๗๑ คน

ศาสนา/ภาษาที่ใช้

                   ราษฏรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนา พุทธ  และผี ใช้ภาษา ลั้วะ ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทย เป็นภาษาพูด ติดต่อสื่อสารกัน

การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย

                   ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี

การบริการของรัฐ

มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการอย่างทั่วถึง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  ระยะทาง ๕ กม. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใกล้เคียง คือ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ระยะทาง ๗ กิโลเมตร

 ผู้นำหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
นายพิษณุ
คำยันต์
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายวรณ์
บัวเหล็ก
 
นายวินัย
บัวเหล็ก
 
นางอำไพ
ขันหลวง
 
 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ( ส.อบต. )

 
๑. นายประเสริฐ
อักขะระ
 
 
๒. นายประดิษฐ์
บัวเหล็ก
 
ผู้นำศาสนา/หมอผีประจำหมู่บ้าน
   
 
นายศรี
บัวเหล็ก
 
ผู้นำตามธรรมชาติ
   
 
นายหนอย
บัวเหล็ก
 
ประธานแม่บ้าน บ้านสะไล
   
 
๑. นางนลินทิพย์
ใจปิง
 
 
 

หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน, เกษตรอำเภอบ่อเกลือ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
พัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน  

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ลำดับ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ปีการศึกษาที่ได้รับทุน
สถานภาพการศึกษา
๑.
นางสาวมณทิรา 
ธิยาวงค์
๒๕๓๒
กำลังศึกษาอยู่ระดับ ป.ตรี
๒.
นางสาว พิชามญฒ์
บัวเหล็ก
๒๕๓๕
พ้นสภาพ จบ ม. ๓
๓.
นางสาว กันทนา
บัวเหล็ก
๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๔.
นาย สมหมาย
บัวเหล็ก
๒๕๓๖
พ้นสภาพ ออกกลางคัน
๕.
นางสาวนรีกานต์ 
ปันอิน
๒๕๔๑
จบการศึกษา ม.๓ แล้ว ออกกลางคัน
๖.
นางสาว วาสนา 
บัวเหล็ก
๒๕๔๑
ศึกษาอยู่ชั้น ม.๔ ร.ร.มัธยมบ่อเกลือ
๗.
นายกฤษกร ์
ธิยาวงค์
ศึกษาอยู่ชั้น ม.๔ ร.ร.มัธยมบ่อเกลือ
๘.
นางสาววิราวรรณ 
บัวเหล็ก
๒๕๓๒
ศึกษาอยู่ชั้น ม.๓ ร.ร.บ้านห้วยฟอง
๙.
นางเอกรัตน์
บัวเหล็ก
๒๕๓๕
ศึกษาอยู่ชั้น ม.๒ ร.ร.บ้านห้วยฟอง
๑๐.
นางสาวพรรณิกา
บัวเหล็ก
๒๕๓๖
ศึกษาอยู่ชั้น ม.๑ ร.ร.บ้านสว้า
เส้นทางน่าน-บ่อเกลือ
 
                  
 

เส้นทาง

กรุงเทพฯ
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
แยกร้องกวาง
121
กม.
แยกร้องกวาง
-
อ.เมืองน่าน
 88
กม.
อ.เมืองน่าน
-
อ.บ่อเกลือ
106
กม.
อ.บ่อเกลือ
-
ร.ร.ตชด.100 ปีฯ     
  29
กม.
 
สภาพถนน
  - เป็นถนนลาดยาง    341 กม.  เป็นทางดิน   3   กม. รวมระยะทาง  344  กม. (จาก กก.ตชด.32 – รร.ตชด.)
 
หมายเหตุ
 

- สามารถใช้รถยนต์เดินทางขึ้นโรงเรียนได้สะดวก ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 
***แก้ไขเมื่อ 13 ส.ค.2556
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com