ร.ต.ต.อารมณ์ มาลัย
ครูใหญ่

ด.ต.สราวุธ สร้อยจิตร
ผู้ช่วยครูใหญ่

ด.ต.ดิเรก เถาวัลย์
ครูผู้สอน
ส.ต.อ.ชุมพล ยอดออน
ครูผู้สอน
ส.ต.อ.หญิงชลธิชา พงษ์รัตนปรีดา
ครูผู้สอน
ส.ต.อ.ประวีนา จันตา
ครูผู้สอน

ส.ต.ท.ศุลี ปันน้อย
ครูผู้สอน

 
 
 
ประวัติ
                    
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง  หมู่ที่ ๑๐  ตำบล    หนองแดง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  พิกัด QA ๓๔๐๗๗๙   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จริม ประมาณ ๖๙ กิโลเมตร และ ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน ประมาณ ๑๑๒ กิโลเมตร
                     ปี ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสกับ พลโท ศิริ  ทิวะพันธ์  แม่ทัพภาคที่ ๓ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๒ ให้พัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน ทางกองทัพภาคที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(พมพ.) ซึ่งมีแผนงานพื้นฐานทั้งหมด ๗ แผนงาน สำหรับแผนงานที่ ๕ เป็นงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยจัดให้มีการศึกษาชั้นแรกคือสามรถ อ่าน พูด เขียน และ ฟังภาษาไทยได้
                     ปี ๒๕๓๔  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้รับมอบหมายให้จัดการสอนหนังสือให้แก่ราษฎร บ้านสว่าง ตำบลหนนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
                     นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓  ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๗ โครงการ  คือ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารโอโอดีน
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๕. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
                    
ปี ๒๕๓๘ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ตามโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครอง สิริราชสมบัติ เป็นปีที่ ๕๐ เมื่อ  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘  โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จำนวน ๕๐ ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ มีนักเรียนทั้ง ๖๑ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน ๔ นาย โดยมี จ่าสิบตำรวจ สมพร  ดวงเขียว  เป็นครูใหญ่คนแรก
                     ปี ๒๕๓๘ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ จำนวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)  ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ รวม ๖ หลัง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ ๕๐
                      ปี  ๒๕๓๙  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๓ ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพิ่มเติมอีก ๑ โครงการคือ โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร รวมดำเนินการทั้งสิ้น  ๘ โครงการ
                     เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริ ทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งแรก)
                     ปี ๒๕๔๕ กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติได้สร้างอาคารพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้ ๑ หลัง
                     เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริ ทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                    เมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการตามพระราชดำริ ทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๓)
                    ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนชาย ๒๗ คน หญิง ๑๕ คน รวม ๔๒ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน ๗ นาย โดยมี ร้อยตำรวจตรี อารมณ์ มาลัย เป็นครูใหญ่
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
๑๐
๑๒

ป.๑

ป.๒
-
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
๒๘
๑๕
๔๓

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖

เด็กชายมงคล
บุญอินทร์
ประธาน
เด็กชายอุดร
ใจปิง
รองประธาน
เด็กชายวสุพล
บุญอินทร์
รองประธาน
เด็กชายธีรภัทร
แก้วมณี
กรรมกการ
เด็กหญิงศิริโสภา
บุญอินทร์
กรรมการ
เด็กหญิงสุวานันท์
กันคำ
กรรมการ
 
คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายสมัคร
ยอดอ่อน
ประธานคณะกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัย 
แปงอุด
รองประธานคณะกรรม
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางวัชรินทร์
บุญอิน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายกุล 
ใจปิง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอภิชาต
บุญอินทร์
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายหงส์ทอง 
พงษ์พรวิวัฒน
กรรมการ
ผู้แทนศาสนา
นายสมพาน 
แก้วมณี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส.ต.อ.หญิงชลธิชา 
พงศ์รัตนปรีดา
กรรมการ
ผู้แทนครู
ร.ต.ต.อารมณ์
มาลัย
กรรมการ/เลขานุการ
ผอ.โรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ ฯ
๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ส.ต.อ.ชุมพล
ยอดออน
๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ส.ต.ท.หญิงศุลี
ปันน้อย
๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ส.ต.อ.หญิงชลธิชา
พงศ์รัตนปรีดา
๔.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ส.ต.อ.หญิงชลธิชา
พงศ์รัตนปรีดา
๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ
ส.ต.อ.หญิงประวีนา
จันตา
๖. โครงฝึกอาชีพ
ค.ต.สราวุธ
สร้อยจิตร
๗. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
ด.ต.ดิเรก
เถาวัลย์
๘.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ส.ต.ท.สมศักดิ์
คำดี
ข้อมูลประชากรบ้านสว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
                    ชาย ๑๗๓ คน       หญิง ๑๕๒ คน
 
นายสมัคร
ยอดอ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นายสมพาน
แก้มมณี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นายชัย
แปงอุด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นางวัชรินทร์
บุญอิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นายสกุล
ใจปิง
อบต.
 
 
นายอภิชาต
บุยอินทร์
อบต.
 
 
 
หน่วยงานสนองงานโครงการพระราชดำริฯ 8 โครงการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน (พืชสวน)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พื้นที่ที่ ๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ลำดับ
ชื่อ
ชื่อสกุล
ปีการศึกษาที่ได้รับทุน
สถานภาพการศึกษา
๑.
นายเพิด
บุญอินทร์
๒๕๔๒
จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
๒.
ส.ต.ท.ชุมพล
ยอดออน
๒๕๔๒
จบ ม.๖ รับราชการตำรวจ ปฎิบัติหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๓ (ครูคุรุทายาท รุ่นที่ ๖)
๓.
ส.ต.ท.หญิงชลธิชา 
พงศ์รัตนปรีดา
๒๕๔๓
จบ ม.๖ รับราชการตำรวจ ปฎิบัติหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๓ (ครูคุรุทายาท รุ่นที่ ๖)
๔.
นางสาวณัฐพร 
ยอดออน
๒๕๔๓
จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
๕.
นางสาวบัวลอย
ยอดออน
๒๕๔๔
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครูคุรุทายาท รุ่นที่ ๑๐)
๖.
นางสาวพิมพ์
บุญอินทร์
๒๕๔๕
จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
๗.
นายศุภพงศ์
ยอดออน
๒๕๔๖
พ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต
๘.
นายยุทธนา
บุญอินทร์
๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์/ ปี ๕
๙.
นางสาวนก
แปงอุด
๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์/ ปี ๔
๑๐.
นายเฉลิมพล
วัฒนาตระกูลวงศ์
๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์/ ปี ๓
๑๑.
นางสาวกัณต์กนิษฐ์
แปงอุด
๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์/ ปี ๓
๑๒.
นายคงศักดิ์
บุญอินทร์
๒๕๕๐
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ปวส.๒
๑๓.
นางสาวสุภาพร
บุญอินทร์
๒๕๕๑
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์น่าน/ ม.๖
๑๔.
เด็กหญิงทารินทร์
ยอดอ่อน
๒๕๕๒
ร.ร.หาดทรายทองวิทยาคาร /ม.๕
๑๕.
เด็กหญิงบงกช
นันศิริ
๒๕๕๓
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์น่าน /ม.๔
๑๖.
เด็กชายธีระ
ใจปิง
๒๕๕๔
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์น่าน /ม.๓
๑๗.
เด็กชายทนงศักดิ์
ใจปิง
๒๕๕๕
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์น่าน /ม.๒
๑๘.
เด็กหญิงแอ๋ว
บุญอินทร์
๒๕๕๖
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์น่าน /ม.๑
12 ก.ค.56 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ปรีชา วังจินา ผบ.ร้อย ตชด.322 ร่วมปลูกป่า จัดโดย พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู ผบ.ร้อย ตชด.324 เนื่องด้วยปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร้อย ตชด.324 ร่วมกับ ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3 ตลอดจนราษฎรบ้านสว่าง บ้านกิ่วน้ำ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ไร่ บริเวณด้านหลังของโรงเรียน "โครงการปลูกต้นไม้ในใจ ตำรวจตระเวนชายแดน"
 

เส้นทาง

กก.ตชด.32
-
แยกร้องกวาง
121
กม.
แยกร้องกวาง
-
อ.เมืองน่าน
 88
กม.
อ.เมืองน่าน
-
อ.แม่จริม
  41
กม.
อ.แม่จริม
-
บ.น้ำตวง
 53
กม.
บ.น้ำตวง
-
ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ    
 7
กม.
สภาพถนน

- เป็นถนนลาดยาง  303  กม.  เป็นทางดิน    7  กม. รวมระยะทาง  310 กม. (จาก กก.ตชด.32 – ร.ร.ตชด.)

- ใช้เวลาในการเดินทางจาก กก.ตชด.32 ประมาณ      4.40     ชั่วโมง
หมายเหตุ

- สามารถใช้รถยนต์เดินทางขึ้นโรงเรียนได้สะดวก ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

(หากฝนตกหนักรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถขึ้นได้จะต้องเดินเท้า)

****13 ส.ค.2556
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com