พ.ต.ต.วิเชียร บุญมากาศ
ครูใหญ่

ร.ต.ต.ชัชวาล รักแม่
ผู้ช่วยครูใหญ่

ด.ต.พงศธร ยศหลวงฝั้น
ผู้ช่วยครูใหญ

่ด.ต.สมเด็จ ปาสาเนย์
โทร.0816022398

ด.ต.หญิงกมลวรรณ ธิแปง
โทร.0810207621
ด.ต.หญิง นงนุช แซ่ฟุ้ง 

จ.ส.ต.มารุนนท์ จิตรภานุภณ

จ.ส.ต.อนันต์ บุญเทียน
จ.ส.ต.เฉลิมชัย สิทธิ
(ชนเผ่าเย้า)
(ชนเผ่าเย้า)

จ.ส.ต.ชาญธิวัฒน ์ พัฒนลิติกุล

จ.ส.ต.หญิงนัทธมน ศิลป์ฟุ้งพันธ์กวี

จ.ส.ต.สุรินทร์ กันทรชัชวาล

ส.ต.อ.หญิงอรุณี งามจิต
(ชนเผ่าเย้า)
(ชนเผ่าเย้า)
(ชนเผ่าอาข่า)
(ชนเผ่าเย้า)
ส.ต.ท.พิเชษฐ์ พานวิเชียร
ส.ต.อ.ศุภชัย กิตติขจรไพศาล
ส.ต.อ.ปฏิภาณ แซ่น่าน
ส.ต.ต.หญิงกรกช วัฒนปรีชากุล
(ชนเผ่าเย้า)
(ชนเผ่าอาข่า)
(ชนเผ่าเย้า)
(ชนเผ่าจีนยูนาน)
     
 
 
ประวัติโรงเรียน
                     
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจ  แห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านนาโต่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิกัด NC  ๕๖๘๔๔๐  อยู่ห่างจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง ๔๘  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ๘๗ กิโลเมตร
                     ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ   พระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองต่อพระราชกระแสเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) ที่ทรงต้องการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่บ้านนาโต่ และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงได้มีสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้จัดทำโครงการดังกล่าวและได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ      ๔ รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๔๖”
                     บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้ทูลเกล้าถวายเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
                     ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนระดับมัธยมศึกษาที่บ้านนาโต่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔
                     นางอาเชียง แซ่จาง และนางอินหลง แซ่หยี ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๕๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนและกรมป่าไม้ได้อนุมัติตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ ๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕
                    วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โดยมีพลอากาศเอกนิพนธ์ สาครเย็น ผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พันตำรวจเอกไพฑูรย์ อุดมศักดิ์ ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน
                     เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงมาเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนและได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖” และทรงปลูกต้นตะแบกไว้เป็นที่ระลึกประจำโรงเรียน จำนวน ๑ ต้น
                     โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖  มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้อง มีนักเรียนรวม ๙๕ คน นักเรียนชาย ๕๑ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๔๔ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน ๑๔ นาย มี ร้อยตำรวจตรี กิตติคุณ ช่างเขียน ทำหน้าที่ครูใหญ่
                      เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้รับเงินบริจาคจาก บริษัทท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน เริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ และแล้วเสร็จใน ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘
                      เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘โครงการ (ครั้งที่ ๒)
                    เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๓)
                    เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๔)
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายเปาฝู่
แซ่ฉึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นายแสง
แสนข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสานนท์
จะกอ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ร.ต.ต.ชัชวาล
รักแม่
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายโยธิน
เดชโชติภักดี
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นายณัฐดนัย
จะลอ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายประเสริฐ
แซ่จาง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายหนานพรม
คำจันทร์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
พ.ต.ต.วิเชียร
บุญมากาศ
ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการและเลขานุการ
       
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.๑
๑๙
๒๒
๔๑
ม.๒
๓๓
๒๙
๖๒
ม.๓
๒๔
๒๔
๔๘
รวม
๗๕
๗๖
๑๕๑
 
ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริฯ ๘ โครงการ
๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้รับผิดชอบ ส.ต.อ.ศุภชัย กิติขจรไพศาล (ปลูกพืช) จ.ส.ต.สุรินทร์ กันทรชัชวาล(สัตว์)
จ.ส.ต.อนันต์ บุญเทียน (ไก่พันธุ์ไข่) ด.ต.หญิงนงนุช แซ่ฟุ้ง(ประกอบเลี้ยง)
๒. โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ผู้รับผิดชอบ ส.ต.อ.ปฏิภาณ แซ่น่าน
๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ผู้รับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงกรกช วัฒนปรีชากูล
๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ร.ต.ต.ชัชวาล รักแม่ (หลักสูตร)
จ.ส.ต.เฉลิมชัย สิทธิ (ผู้ช่วยฝ่ายหลักสูตร) จ.ส.ต.มารุนนท์ จิตรภานุภณ (ห้องสมุด)
ด.ต.หญิงกมลวรรณ ธิแปง (ฝ่ายทะเบียน) ( ส.ต.อ.หญิงอารุณี งามจิต (ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนและโครงการอ่านออกเขียนได้)
๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ผู้รับผิดชอบ ด.ต.สมเด็จ ปาสาเนย์
๖. โครงการฝึกอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ ด.ต.หญิงนงนุช แซ่ฟุ้ง ส.ต.ท.พิเชษฐ์ พานวิเชียร
๗. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ จ.ส.ต.หญิงนัทธมน จิตรภานุภณ
๘. โครงการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ ด.ต.พงศธร ยศหลวงฝั้น จ.ส.ต.ชาญธิวัฒน์ พัฒนลิติกุล
 
ศูนย์เรียนรู้อาเซียน ร.ร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับผิดชอบ ร.ต.ต.ชัชวาล รักแม่ คณะครูและนักเรียน
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประวัติความเป็นมา
                    
บ้านนาโต่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิกัด NC ๕๙๓๔๙๗ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ นายเล่าลิ่ว แซ่ซึ่ง ราษฎรชาวเขา เผ่าลีซู (ลีซอ) บ้านปางหนุน ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนประเทศพม่า ได้ชักชวนญาติ ประมาณ ๖ ครอบครัว เดินทางเข้ามาอยู่ที่บ้านนาโต่ เพราะเป็นพื้นที่ ที่เหมาะสมในด้านการเกษตร เป็นพื้นที่ราบในหุบเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน
                    ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างพม่ากับชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรง จึงทำให้ชาวไทยใหญ่ ซึ่งนำโดย นายปั๋น ฉ่างหลู่ ได้นำพาชาวบ้านอพยพหนีภัยสงคราม จากเมืองสาด ประเทศพม่า เข้ามาอยู่ร่วมกับชาวเขา เผ่าลีซู และ ลาหู่ จึงทำให้เกิดหมู่บ้านขนาดเล็กขึ้น และต่อมาอีก ๒ ปี ได้เกิดโรคระบาด (อหิวาตกโรค) ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ประชาชนบางส่วนได้อพยพไปอยู่ที่ บ้านหินแตก และหมู่บ้านใกล้เคียง คงเหลือราษฎรอยู่ที่ บ้านนาโต่ ประมาณ ๑๗ ครอบครัว
                    สภาพทั่วไปของ หมู่บ้านนาโต่ เป็นพื้นที่ราบในหุบเขา มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดปี คือ แม่น้ำคำ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ๘๖๒ เมตร ราษฎรในหมู่บ้านประกอบด้วยไทยใหญ่ จีน อาข่า ลาหู่ ลีซอ หมู่บ้านมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
บ้านแม่คำน้อย
ทิศใต้
ติดกับ
บ้านโป่งไฮ
ทิศตะวันออก
ติดกับ
บ้านเล่าลิ่ว
ทิศตะวันตก
ติดกับ
บ้านห้วยกระ
การคมนาคม
                    
บ้านนาโต่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร เส้นทางติดต่อเป็น ถนนลาดยาง ๔๔ กิโลเมตร ถนนลูกรัง ๑ กิโลเมตร การคมนาคม ใช้ได้ทุกฤดูกาล
ระยะทางจากหมู่บ้านนาโต่ - บ้านเทอดไทย
ประมาณ
๑๔
กิโลเมตร
ระยะทางจากหมู่บ้านนาโต่ - อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประมาณ
๔๕
กิโลเมตร
ระยะทางจากหมู่บ้านนาโต่ - อำเภอแม่จัน
ประมาณ
๕๓
กิโลเมตร
ระยะทางจากหมู่บ้านนาโต่ - จังหวัดเชียงราย
ประมาณ
๘๓
กิโลเมตร
ระยะทางจากหมู่บ้านนาโต่ - กก.ตชด.๓๒
ประมาณ
๑๗๓
กิโลเมตร
จำนวนประชากร
                    
ประชากรทั้งหมดจำนวน ๘๙๒ คน เป็นชาย ๔๕๒ คน หญิง ๔๔๐ คน มี ๑๕๔ ครัวเรือน
 
ศาสนา/ภาษาที่ใช้
                    
ประชาชนเป็นชาวไทยใหญ่ จีนฮ่อ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และผี บรรพบุรุษ ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ภาษาประจำเผ่า
 
การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย
                    
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท / ครัวเรือน
 
การบริการของรัฐ
                    
มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการอย่างทั่วถึง น้ำประปาเป็นระบบประปาภูเขา โทรศัพท์สาธารณะ สถานบริการสาธารณสุข มีสถานีอนามัยบ้านเล่าลิ่ว ให้บริการระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร
 
ผู้นำหมู่บ้าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
นายปิยะเดช
เชิงพิทักษ์กุล
กำนันตำบลแม่สลองใน
นายศิวัฒน์
กีรติกุลธนา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๐
นายเป่าฝู่
แซ่ฉึ่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสานนท์
จะกอ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสามคำ
ไทยใหญ่
สมาชิก อบต.
นายอาเปา
แซ่ลี
สมาชิก อบต.
นายประเสริฐ
แซ่จาง
ผู้นำตามธรรมชาติ
นายเจนหงส์
ไทยใหญ่
นายเซียวเซิง
แซ่ฉึ่ง
 
หน่วยงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ
บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษตรจังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ประมงจังหวัดเชียงราย สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลอิ้ง สำนักงานพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
สำนักงานมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริยาราม
ข้อมูลศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
เพศ
จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด
ศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อ
ศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพและมีครอบครัว
หมายเหตุ
ชาย
๒๒๓
๑๕๘
๖๕
 
หญิง
๒๗๗
๑๘๙
๘๘
 
รวม
๕๐๐
๒๔๗
๑๕๓
 
 
 
 

เส้นทางในห้วงฤดูฝนดินสไลค์ทุกปี

สภาพถนน
 

- เป็นถนนลาดยางทั้งหมด รวมระยะทาง                 915          กม.

  - ใช้เวลาในการเดินทาง จาก กก.ตชด.32  ประมาณ     2.41      ชั่วโมง
 
***หมายเหตุ แก้ไขเมื่อ ๙ ส.ค.๕๖
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com