เริ่มนับ 7/7/2021
 
   

เอกสารประกอบการกรองข้อมูลพื้นที่พิเศษ(ดาวน์โหลด)
ว999แจ้งส่วนราชการปี2565 (ดาวน์โหลด)
กก.ตชด.32 ดำเนินการเสนอขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้กับหน่วยในสังกัด ที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนของ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน(ดาวน์โหลด)
ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย งบประมาณ2565 (ดาวน์โหลด)
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ตามที่ บช.ตชด.ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 1 ก.ค.2564 เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ 12-23 ก.ค.2564 ณ กก.ตชด.32 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครไปยัง กก.ตชด.32 ค่ายพญางำเมือง หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้วให้โทรศัพท์แจ้งไปยัง ร.ต.อ ธราดล ไชยแรง 086 1794144 (โหลดใบสมัคร)
ระกาศการรับสมัครและรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 100 อัตรา
แก้ไข ประกาศลำดับอาวุโสระดับ รอง สว.ถึง ผกก. วาระประจำปี 2559
เรื่อง คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเเละจรรยาบรรณของตำรวจ
สาระความรู้เรื่องชลประทาน
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
สาระน่ารู้ (ดาวโหลด)
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจและหน่วยงานประจำปี 2558
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ถึงผกก. เพื่อคัดเลือกและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น วาระประจำปี 2558
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ รองสว.
ระดับ สว.
สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบงานตำรวจ 10 ก.พ.58
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Downloads กฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.- คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล ปี 54
รายงานการรับทราบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (แนบท้าย กฎ ก.ตร.)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ตร. พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7127
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7128
 
มีนาคม 2560 มกราคม 2561 มกราคม 2562
เมษายน 2560 กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2562
พฤษภาคม 2560 มีนาคม 2561 มีนาคม 2562
มิถุนายน 2560 เมษายน 2561 เมษายน 2562
กรกฎาคม 2560 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2562
สิงหาคม 2560 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2562
กันยายน 2560 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2562
ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 2562
พฤศจิกายน 2560 กันยายน 2561 กันยายน 2562
ธันวาคม 2560 ตุลาคม 2561 ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2561 พฤษจิกายน 2562
  ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562