17 ก.พ.37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บ้านบางพริก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
20 ก.พ.37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักสัน บ้านห้วยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
2 ม.ค.37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
25 ต.ค.37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
15 พ.ย.37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344อุปถัมภ์) บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
29 ม.ค.38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1 ก.พ.38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
11 ก.พ.38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 98 บ้านน้ำปี้ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
29 มี.ค.38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
15 ม.ค.39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน บ้านดอยล้าน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
7 ก.พ.39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงค์ บ้านก้อสามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
7 ก.พ.39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง 87 บ้านอากู่ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
8 ก.พ.39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย บ้านเจดีย์ทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
8 ก.พ.39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

29 ก.ค.42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน บ้านห้วยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
9 ธ.ค.2543 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
9 ธ.ค.43 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (ปปรอ.344อุปถัมภ์) บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
26 ม.ค.43 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
6 พ.ย.44 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชาทภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 บ้านสะไลน้อย ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
7 ก.พ.45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
7 ก.พ.45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้อยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
7 ก.พ.45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 98 บ้านน้ำปี้ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6 ม.ค.49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ บ้านสว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
28 ก.พ.49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ บ้านสามัคคีเก่า ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
28 ก.พ.49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1 มี.ค.49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344อุปถัมภ์) บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1 มี.ค.49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
12 ก.พ.50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
12 ก.พ.50 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้อยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
18 ก.พ.51 โรงเรียนตำรำรวจตระเวนชายแดน ทอท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ ม.10 บ.นาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
25 ก.พ.51 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 98 ม.5 บ.น้ำปี้ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
 
 
 
 
       
       
       
       
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster :bpp32data@hotmail.com