หลักการและเหตุผล

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  มีคำสั่งที่ 31/1550  ลง 9 ก.พ. 50 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ บช.ตชด.มอบหมาย พล.ต.ต.เธียรชัย  เอี่ยมรักษา รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของหน่วยในระดับกองกำกับ ขึ้นไป  จึงให้ดำเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วย
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วย เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4. ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามวันที่กำหนด (รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน)
หมายเหตุ

สำหรับหัวข้อนี้ถือเป็นภาคบังคับของสำนักงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(ก.พ.ร.) ซึ่งทุกหน่วยงานต้องทำเพื่อให้ผ่านการประเมิน จึงต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านให้อำนวยความสะดวกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และควรเปิดเผย
ส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กก.ตชด.32 ด้วย
ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กก.ตชด.32
 
     
 
 
     
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster :bpp32data@hotmail.com