โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน
หมู่ที่ ๔ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗
บ้านอากู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒
หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com