งาน ร.ร.ตชด.

"...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ เข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป..."
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2520 ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2521

เพลง ด้วยรักและภักดี
 ร.ร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.32      
ลำดับ
ร.ร.ตชด.
ที่ตั้ง
ร้อย ตชด.
จัดตั้งเมื่อ
เชื้อชาติ
1.
ม.4 บ.ดอยล้าน ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
322
1 ม.ค.03
ลีซอ,อาข่า
2.

ม.1 บ.ห้วยส้านลีซอ ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองจ.เชียงราย

322
15 ก.ย.29
ลีซอ
3.
ม.10 บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย
322
5 ก.พ.32
ไทย
4.
ม.21 บ.โป้งไฮ ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(ทุรกันดาร)
327
1 ก.ค.22
ไทย
5.
ม.4 บ.หัวแม่คำ ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ทุรกันดาร)
327
15 เม.ย.14
ไทย
6.
ม.6 บ.กิ่วกาญน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
326
8 พ.ค.08
ม้ง,มูเซอ
7.
ม.2 บ.ห้วยแล้ง ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
326
11 มิ.ย.13
ม้ง
8.
ม.3 บ.เจดีย์ทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
326
9 ก.ค.12
ไทย
9.
ม.3 บ.ปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
326
17 ธ.ค.28
ไทย
10.
ม.2 บ.สะไล ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ทุรกันดาร)
325
29 ส.ค.43
ลัวะ
11.
ม.10 บ.สว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน      (ทุรกันดาร)
324
26 ม.ค.38
ไทย
12.
ม.20 บ.นาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
327
28 พ.ค.44
ไทย

 

ปีการศึกษา 2556
จำนวนครู
134 คน
จำนวนนักเรียน
1,667 คน
แก้ไขเมื่อ 23 ม.ค.2556
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster :bpp32data@hotmail.com