หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บช.ตชด.
บก.ตชด.ภาค 3
กก.ตชด.31
กก.ตชด.33
กก.ตชด.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทอท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ

พ.ต.ต.วิเชียร บุญมากาศ
ครูใหญ่

ร.ต.ต.ชัชวาล รักแม่
ผู้ช่วยครูใหญ่

ด.ต.พงศธร ยศหลวงฝั้น
ผู้ช่วยครูใหญ

่ด.ต.สมเด็จ ปาสาเนย์
โทร.0816022398

ส.ต.อ.หญิงกมลวรรณ
ธิแปง
โทร.0810207621

จ.ส.ต.หญิง นงนุช แซ่ฟุ้ง 

จ.ส.ต.อนันต์ บุญเทียน
จ.ส.ต.เฉลิมชัย สิทธิ

ส.ต.อ.ชาญธิวัฒน
์ พัฒนลิติกุล

ส.ต.อ.หญิงนัทธมน
ศิลป์ฟุ้งพันธ์กวี

ส.ต.อ.ประพันธ์
หมื่นนามหน่อ

ส.ต.ท.พิเชษฐ์ พานวิเชียร
โทร.0811664355
ส.ต.ต.ศุภชัย
กิตติขจรไพศาล
ส.ต.ท.ปฏิภาณ แซ่น่าน
ส.ต.ต.หญิงกรกช
วัฒนปรีชากุล
 
 
 
ประวัติ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒     กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจ  แห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านนาโต่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิกัด NC  ๕๖๘๔๔๐  อยู่ห่างจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง ๔๘  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ๘๗ กิโลเมตร
ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ   พระชนมายุ
๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองต่อพระราชกระแสเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) ที่ทรงต้องการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่บ้านนาโต่ และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงได้มีสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้จัดทำโครงการดังกล่าวและได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ      ๔ รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๔๖”
บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้ทูลเกล้าถวายเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนระดับมัธยมศึกษาที่บ้านนาโต่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔
นางอาเชียง แซ่จาง และนางอินหลง แซ่หยี ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๕๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
และกรมป่าไม้ได้อนุมัติตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ ๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕
บริษัทห้างหุ้นส่วนล้านเชียงโยธา ได้ทำการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ คือ อาคารเรียนจำนวน ๓
หลัง อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง อาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง อาคารโภชนาการ จำนวน ๑ หลัง อาคารทรงงาน จำนวน ๑ หลัง อาคารสหกรณ์/ พลศึกษา จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู จำนวน ๔ หลัง และห้องส้วมนักเรียน จำนวน ๑ หลัง เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงมาเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนและได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖” และทรงปลูกต้นตะแบกไว้เป็นที่ระลึกประจำโรงเรียน จำนวน ๑ ต้น
โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖  มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้อง
มีนักเรียนรวม ๙๕ คน นักเรียนชาย ๕๑ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๔๔ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน ๑๔ นาย มี ร้อยตำรวจตรี กิตติคุณ ช่างเขียน ทำหน้าที่ครูใหญ่
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้รับเงินบริจาคจาก บริษัทท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน)
จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน เริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ และแล้วเสร็จใน ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘โครงการ (ครั้งที่ ๒)
 

เส้นทาง

กรุงเทพฯ 
-
กก.ตชด.32
739
กม.
กก.ตชด.32
-
อ.เมืองเชียงราย
90
กม.
อ.เมืองเชียงราย
-
ร้อย ตชด.327
27
กม.
อ.เมืองเชียงราย
-
แยกทางไปดอยแม่สลอง
31
กม.
แยกทางไปดอยแม่สลอง
-
บ้านอีก้อสามแยก   
26
กม.
บ้านอีก้อสามแยก   
-
บ้านเทอดไทย
13
กม.
บ้านเทอดไทย
-
ร.ร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
16
กม.
 
สภาพถนน
 

- เป็นถนนลาดยางทั้งหมด รวมระยะทาง                 915          กม.

  - ใช้เวลาในการเดินทาง จาก กก.ตชด.32  ประมาณ     2.41      ชั่วโมง
 
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
Webmaster : berm32@hotmail.com